حقوق جزا و جرم شناسی
مبانی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مستوجب حد

منصوره دلیلی؛ محمدرضا الهی منش

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 122-132

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.3

چکیده
  با امعان نظر در خصوص سابقه مجازات در قوانین در طول تاریخ مجازات اعدام، شدیدترین نوع مجازاتی است که وضع گردیده و با شیوه‌های مختلفی به اجرا درآمده است. با نگرشی به قوانین جاری، این مجازات در قانون مجازات ما تحت عناوین مختلفی وجود دارد. یکی از عناوینی که در ذیل آن، مجازات اعدام وضع گردیده است بحث حدود است. حدود نیز کیفرهایی هستند که برای ...  بیشتر