علوم سیاسی
بررسی وضعیت جنایات ارتکابی توسط داعش و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

عطیه وجدانی فخر؛ جواد طهماسبی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 94-108

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.1

چکیده
  زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء ...  بیشتر