حقوق اداری
اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

مجتبی ماهی گیر؛ زهرا اسدی؛ امیر یارحسینی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22034/jlps.2022.2.4

چکیده
  مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد ...  بیشتر