حقوق خصوصی
اشاعه در مالکیت و تقسیم املاک مشاع

یسرا طرفدارمنفرد؛ محمدمحسن کرمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 54-67

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.1.5

چکیده
  انتشار در مالکیت مشترک و تقسیم اموال تابع قوانین و مقرراتی است که قانون‌گذار برای اطمینان از سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت کرده است. انتشار مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاهی باانگیزه آن‌ها اتفاق می‌افتد. در این تحقیق، همه مقالات منتشرشده تا پاییز 1400 به زبان فارسی در توزیع در مالکیت و تقسیم اموال مشترک موردبررسی قرار ...  بیشتر