حقوق جزا و جرم شناسی
پزشکی از راه دور و مسولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران

صادق نامداری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 105-119

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.3

چکیده
  سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی ...  بیشتر