صاحب امتیاز نشریه: دکتر سامی سجادی فر (ss.sajjadifar@gmail.com)

مدیر مسئول: دکتر سامی سجادی فر ، تلفن همراه: 09183432334

مدیر داخلی و اجرایی نشریه: سجاد مؤمنی ، شماره تماس: 09362186464 و ایمیل: s.momeni1060@gmail.com

ناشر: انتشارات سامی

تماس دفتر مجله: ijashssjournal@gmail.com ، ss.sajjadifar@gmail.com ، تلفن: 988432226101+

آدرس: ایلام ، دانشگاه دانش ، دانشگاه پیام نور ، گروه شیمی ، رئیس گروه شیمی ، P.O. صندوق: 6931936173 ، ایران.
************************************************** ***********************************************


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image