آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 39
تعداد پذیرش 36
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 3
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 36
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 926
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 6 روز
متوسط زمان داوری 3 روز
متوسط زمان پذیرش 22 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 9 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 92 %