فقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخچه و طبقه بندی زندان در ایران و اسلام

مهرانگیر کریمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 174-189

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.2

چکیده
  زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، ...  بیشتر