حقوق خصوصی
آثار حقوقی تحدید حدود مرزی در رودخانه ها ،با تاکید بر رودخانه های قابل کشتیرانی

ماری میرزابیگی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 134-146

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.2.5

چکیده
  هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه  نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه  درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست ...  بیشتر