وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،ایران

چکیده

تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات حساس و ظریفی که دارند توجه به این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کشور ایران انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض با قانون در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ پیش بینی شده است و بعد از آن به ترتیب در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲، ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. ولی متاسفانه مشاهده می شود در تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان موانع و خلاء هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری قانونگذار و رفع موانع می باشد به گونه ای که توجه به شخصیت اطفال و نوجوانان در راستای باز اجتماعی کردن آنها بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Importance of Paying Attention To The Formation of Personality Files Regarding Children And Adolescents In The Code of Criminal Procedure Adopted In 1392 And Examining The Obstacles And Gaps In It (With A Look At French Law)

نویسندگان [English]

 • Milad Jahani Janagard 1
 • Bahram Hashemi Shahri 2

1 Master student of criminal law for children and adolescents, University of Tehran,Iran

2 Master of Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran

چکیده [English]

The formation of personality files in the modern sense is one of the effects of the twentieth century. In the second half of the twentieth century, the formation of personality files and also the need to identify the personality of the perpetrator has been considered as one of the most important and fundamental axes in the field of criminal law in most international conferences and country law. Given that children and adolescents in terms of their sensitive and delicate spirits have paid more attention to this important issue. In Iran, conducting social, personal and family investigations of children contrary to the law is provided in Article 7 of the Law on the Establishment of Juvenile Juvenile Court in 1338, and after that in the draft bill of the Criminal Procedure Code of 1352, Article 222 of the Law The procedure of general and revolutionary courts in criminal matters is foreseen in 1392. But unfortunately, it is observed that there are obstacles and gaps in the formation of personality files regarding children and adolescents that need to be reviewed by the legislator and obstacles removed, so that paying attention to the personality of children and adolescents in order to re-socialize them is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personality file
 • Criminal proceedings
 • Children and adolescents
 • Vacuum and barriers

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. ابراهیمی، ابراهیم. (1390). «موانع تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران»، سال ششم، شماره 18.
 2. آشوری؛ محمد؛ عظیم زاده؛ شادی. (1392). «جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از بزهکاری جوانان»، مجله مطالعات حقوق خصوصی سال 43، شماره: ۱.
 3. آشوری؛ محمد؛ عظیم زاده؛ شادی. (1392). «جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از بزهکاری جوانان»، مجله مطالعات حقوق خصوصی سال 43: شماره 1.
 4. آنسل، مارک. (1375). دفاع اجتماعی؛ ترجمه دکتر محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، نشر دانشگاه تهران.
 5. جعفری لنگرودی، سید محمدجعفر. (1383). مقدمة عمومی علم حقوق؛ تهران، گنج دانش.
 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1380). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم.
 7. دانش، تاج زمان. (1378). دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان.
 8. دهخدا، علی‌اکبر. (1385). فرهنگ لغت متوسط، تهران: انتشارات دانشگاه تهران - چاپ اول.
 9. رستمی تبریزی، لیما. (1392). «نقش مرحله پسا کیفری در پیشگیری از تکرار جرم با تکیه‌بر بزهکاری زنان»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 61.
 10. شاملو، باقر؛ گوزلی، مهدی. (1390). «پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 2.
 11. صالحی، جاوید، امامی نمینی، محمود. (1381). کودکان و نوجوانان بزهکار، قم: انتشارات مؤسسه علامه محدث نوری، چاپ اول.
 12. صانعی، پرویز. (1376). حقوق جزایی عمومی؛ جلد اول، انتشارات گنج دانش.
 13. عابدینی، غلامرضا؛ علوی سید محمدتقی. (1395). «بررسی معایب پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران»، شمارة 3.
 14. عاکفی، لاله؛ ایروانیان، امیر؛ پاک‌نهاد، امیر. (1399)، «ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار از دیدگاه زنان کارشناس، زن و جامعه»، فصلنامه پژوهشی حقوق نوین، سال 3، شمارة 4.
 15. غلامی، حسین. (1387). بررسی حقوق جرم‌شناسی تکرار جرم، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، ص 255.
 16. فاطمی، داود؛ رحیمی، عارف؛ سعادتی، موسی؛ عباس زاده، محمد. (1395). «بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان» (موردمطالعه: نوجوانان پرخاشگر شهر زنجان). پژوهش‌های راهبردی مسائل ایران، سال پنجم شماره 3.
 17. گلدوزیان، ایرج. (1377). بایسته ­های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ اول.
 18. مظلومیان، علی. (۱۳۵۲). «داوری بزهکار بدون شناخت و گشودن پرونده شخصیت بزهکار»، مجله کانون وکلا شماره ۱۲۶.
 19. معین، محمد. (1382). فرهنگ معین، تهران: انتشارات زرین، چاپ اول.
 20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1374). نظریه­های جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی (گردآوری ثمره توسط فاطمه قناد).
 21. نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید. (1377). دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش.
 22. نجفی توانا، علی. (۱۳۸۱). جرم‌شناسی؛ انتشارات خط سوم، چاپ دوم.
 23. نجفی توانا، علی، (1382). بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات راه تربیت، چاپ اول.
 24. نوربها، رضا. (1381). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادآفرین، چاپ شش.
 25. یوسفی مراغه‌ای، عزیزی، امیر. (1393). قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.