نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایران

چکیده

سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارنده در این نوشتار می کوشد تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قائل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود بوده است اگر چه بیشتر محققان و صاحبنظران در مورد مؤثر بودن استفاده از این فنآوری برای ارائه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند اما این روش، راه حلی برای غلبه بر تمامی مشکالت مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سالمت محسوب نمیشود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه ارائه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Remote Medicine and the Resulting Criminal Liability in Iranian Legal System

نویسنده [English]

 • Sadegh Namdari

Master of Laws, majoring in Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ilam Research Sciences Branch, Iran

چکیده [English]

Abstract

It is unfamiliar to discuss about criminal liability for remote surgery as well as robotic surgery for those minds which are accustomed to dogmatism in medical criminal law, while the modern horizons in criminal responsibility of our surgical team lead us to explore the differential and specialized components of robotic and remote surgeries through re-thinking the traditional teachings on this issue. Thus, in this article, the author tries to explain the theoretical foundations governing criminal responsibility of the surgical team in robotic surgeries, regarding software disorders and hardware disorders disrupting the surgical process and cause harm to the patient and may lead to the death of patient, thus it should be considered separately and based on the consequences of each of these disorders, explain the differential criteria of criminal responsibility of the surgical team. The method of data collection has also been library-based and using the available resources. Although most researchers and experts agree on the effectiveness of using this technology to provide specialized services and enhance access to these services, however this method is a solution to overcome all problems related to the lack of financial and human resources in the health system. Rather, it should be regarded as a supplementary solution to solve the existing issues in providing high quality care.

کلیدواژه‌ها [English]

 • remote medicine
 • criminal fault
 • causal relationship
 • criminal responsibility
 • fault-free responsibility
 1. اردبیلی، محمدعلی. ( 1382 ). حقوق جزای عمومی، ج اول، چ 4، تهران، نشر میزان.
 2. آموزگار، مرتضی. (1388). تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم.
 3. پارساپور، محمدباقر؛ قاسم‌زاده، سید روح اله. (1390). «بررسی فقهی حقوقی رضایت آگاهانه بیمار و وظیفه اطلاع‌رسانی پزشک (بامطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه)» ، مجلة اخلاق و تاریخ پزشکی، دورة پنجم، شمارة1
 4. حاجی‌زاده،حمیدرضا. (1385). قاعده تحذیر و نقش آن در رفع مسئولیت کیفری، تهران، خط سوم، چاپ اول.
 5. زراعت، عباس. (1392). شرح مختصر قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 )، جلد اول، چاپ دوم، تهران، ققنوس، پاییز 1392.
 6. اردبیلی، محمدعلی. (1392). حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ سی و یکم، تهران، میزان.
 7. صانعی، پرویز. (1374). حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم.
 8. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 همراه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1392
 9. کاتوزیان، ناصر. ( 1382 ). حقوق مدنی اموال و مالکیت ، چ 7، تهران، نشر میزان.
 10. کریمی، عباس؛ رحیمی پور، ایمان؛ حسنی، مهدی. (1389). «جرائم پزشکی از راه دور ناشی از سلامت الکترونیکی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شمارة14
 11. کاتوزیان، ناصر. (1370). حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)؛ مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم.
 12. گرجی، ابوالقاسم. ( 1358 ). حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه‌ی موسسه‌ی حقوق تطبیقی، ش 6.
 13. گلدوزیان، ایرج. (1382). محشای قانون مجازات اسلامی؛ برمبنای قانون مصوب 1/2/1392، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم.
 14. لطفی، احسان. (1388). «از رضایت آگاهانه تا انتخاب آگاهانه: گفتاری در تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط پزشک و بیمار»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال سوم، شمارة 11.
 15. معتمد، محمدعلی. (1351). حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران، دانشگاه تهران.
 16. میر محمدصادقی، حسـین. (1392). جرائم علیـه اشـخاص، چـاپ یـازدهم، تهـران: بنیـاد حقوقی میزان.
 17. الهی منش، محمدرضا. (1389). حقوق کیفری، تخلفات پزشکی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم.