نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،ایران

چکیده

هیدروپلیتیک به‌عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه  نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه  درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به‌ویژه در مورد رودخانه‌های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر دارند.تعداد دویست و شصت‌ویک رودخانه بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بین دو یا چند کشور مشترک‌اند.اساساً وجود منابع آبی مشترک بخصوص در رودخانه‌های قابل کشتیرانی به‌عنوان یک منبع اقتصادی، عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها به‌حساب می‌آید.وقوع جنگ‌ها و اختلافات طولانی طیف گسترده‌ای از تنش‌های رودخانه‌ای را به خود اختصاص می‌دهند.لذا تحدید حدود مرزی این رودخانه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل دارای آثار حقوقی همچون کاهش مناقشات و تعیین وضعیت حقوقی در استفاده و بهره‌برداری از منابع رودخانه‌ای، همچنین توسعه همکاری و  عامل پیونددهنده ملت‌ها و دولت‌ها  است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal Effects of Delimitation on Rivers, with Emphasis on Navigable Rivers

نویسنده [English]

 • Mary Mirzabeigi

PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

As a prominent issue in political geography, Hydropolitics studies the role and function of water in political relations, including conflict, interaction, cooperation, competition and confrontation at all levels and scales. Various natural, climatic, economic, social and political factors play an influential role. There are two hundred and sixty-one international rivers in the world which are common between two or more countries. Principally, the existence of common water resources, particularly in navigable rivers as an economic resource, is a significant factor in border disputes between countries. The occurrence of wars and long disputes has a wide range of river tensions. Therefore, delimitation of these rivers in international law has legal effects such as declining conflicts and determining the legal status in utilizing and exploiting river resources that are regarded as the development of cooperation and connecting factor of nations and governments

کلیدواژه‌ها [English]

 • Border rivers
 • International law
 • Navigable rivers
 • Taloug line
 • Hydro politics

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. بیگم مجابی.صدیقه. (1353). «کلیاتی درباره رژیم حقوقی رودخانه‌های بین‌المللی»، پایان‌نامه دوره ارشد. تهران.مرکز مطالعات عالی و بین‌المللی دانشگاه تهران.
 2. حافظ نیا، محمدرضا، نیک‌بخت، مهدی. (1381). «آب و تنش‌های اجتماعی- سیاسی، مطالعه موردی گناباد»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، سال هفدهم، شماره 65-66.
 3. حافظ نیا، محمدرضا. (1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشارات پژوهشکده امیرکبیر.
 4. دشتی، محمد. (1384). «جغرافیای تاریخی شبکه آب‌های بین‌النهرین»، مجله تاریخ‌پژوهان، شماره 1
 5. رضوی پاشابیگ، مسعود. (1397). «آثار حقوقی تحدید حدود  مرزی در رودخانه‌ها ، با تأکید بر رودخانه‌های قابل کشتیرانی» ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
 6. شو تار، سوفی. (1386). شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سید حامد رضیعی، تهران:انتشارات سمت
 7. ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1385). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران. گنج دانش. چاپ بیست و ششم
 8. عسگری، محمود. (1381). «نسبت‌ نوین‌ منابع آبی به اهمیت ملی»؛از فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 16.
 9. فرشا گهر، ناصر. (1367). نظام حقوق رودهای بین‌المللی واروند رود، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»
 10. فغانی‌، حجت‌الله. (1378). ابعاد سیاسی‌ امنیتی‌ بحران آب در خاورمیانه عربی؛تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
 11. کاویانی، مراد. (1384). «مناسبات هیدورلیتیکی ایران و افغانستان»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم
 12. کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت. (1383). جغرافیای استراتژیک خاورمیانه؛ترجمه سید مهدی حسینی متین، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 13. گنجی، منوچهر. (1348). حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.
 14. لحمیان، رضا. (1382). « آب، پیدایش و انتقال تمدن‌ها». در نشریه: اطلاع‌رسانی و کتابداری کتاب ماه هنر، شماره ۵۷ و ۵۸.
 15. مجتهدزاده‌، پیروز. (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی؛تهران:انتشارات سمت.
 16. موسوی، سید فضل‌الله. (1381). « بررسی تحلیلی انواع روش‌های تعیین حدود در رودخانه‌های مرزی» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی .شماره 55
 17. میان‌آبادی، حجت. (1392). «ملاحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه‌های مرزی»، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نخست، شماره نهم.
 18. میرزایی، محمدعلی. (1386). «کلیات رودهای مرزی با تأکید بر ارس و هیرمند، مجله رشد آموزش جغرافیا»، دوره 21 ، شماره 3.