نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران،ایران.

چکیده

ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی و قراردادهای انعقادیافته در آن، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی حقوق بین‌الملل خصوصی، تأثیراتی شگرف داشته است؛ چراکه دخالت عناصر بیگانه متعدد در انعقاد قرارداد در بستر تجارت الکترونیک، امری طبیعی است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه علم حقوق با گسترش قراردادهای الکترونیکی با آن روبه‌رو شده‌ است، مسئله صلاحیت قضایی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی است. گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی برای انعقاد معاملات و رشد قراردادهای الکترونیکی، احتمال افزایش اختلافات ناشی از این قراردادها را بیش‌تر می‌کند. همین امر، ضرورت نحوه حل‌وفصل این اختلافات را برای پیشبرد تجارت الکترونیک در سطح ملی و فراملی، آشکار می‌سازد. منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به‌منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی عام و خاص است. قرارداد در معنی اعم دربرگیرنده عقود معین و غیر معین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیر معین می‌شود؛ بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی اعم از معین و غیر معین است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. بدین ترتیب که اعلام اراده انشایی به‌صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Competent Court to Resolve Disputes Arising from Electronic Contracts

نویسنده [English]

 • Fatemeh Farsian

Master of Law, Private Law major, University of Science and Research, Tehran Branch, Iran.

چکیده [English]

The unique nature of cyberspace and its established agreements have had a prominent effect on numerous traditional principles as well as the concepts of international private law; since the involvement of various foreign elements in concluding a contract is natural in the context of e-commerce. One of the most significant issues facing jurisprudence currently with the proliferation of electronic contracts is the issue of jurisdiction and the determination of a competent court for dealing with the disputes arising from electronic contracts. The increasing use of cyberspace for concluding transactions and the growth of electronic contracts maximize the likelihood of increasing disputes arising from these contracts. This clarifies the need for resolving these differences in order to conduct e-commerce at both national and transnational levels. Contract meaning as the same as concluding an agreement, and in terms of its concept, that contract is an agreement and mutual cooperation of two or more wills so as to make the legal effects or create a legal nature. In general sense, it is comprised by definite and indefinite contracts, however in specific sense, it merely includes indefinite contracts. It is concluded in such a way that the declaration of written will is conducted electronically and in an intangible (i.e. virtual) space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • judicial competence
 • electronic contract litigation
 • consumer
 1. آهنی‌، بتول. (1383). «انعقاد قراردادهای الکترونیکی»، فصلنامه ندای صادق، شماره 34 و 35
 2. ارفع نیا، بهشید. (1369). حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر آگاه.
 3. المـاسی، نجات علی. (1379). تـعارض قوانین، چاپ‌ هفتم‌، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
 4. اسماعیلی، مهدی. (1385). «صلاحیت قضایی مرجع رسیدگی‌کننده در قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به مقررات اتحادیه اروپا و آمریکا»، نشریه گواه، شماره هفتم و هشتم،
 5. السان، مصطفی. (1385). «بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی»، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره 19.
 6. سلجوقی، محمود. (1380). بایسته‌های‌ حقوق‌ بین‌الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ش 346.
 7. شهیدی، مهدی. (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات، چـاپ اول، تهران، نـشر حقوقدان، ش 120.
 8. شهیدی، مهدی. (1378). قواعد ایرانی‌ تـعیین‌ قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی خصوصی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ دوم، نشر حقوقدان.
 9. صفایی، سید حسین، 1374، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،
 10. کاتوزیان، ناصر. (1374). قواعد‌ عمومی‌ قراردادها، ج اول، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ش 192.
 11. مافی، همایون، اسدیان، سودابه. (1395). «دادگاه صالح در دعاوی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا»، مجله مطالعات تطبیقی، دوره هفتم، شماره 1.
 12. نیکبخت، حمیدرضا. (1376). «چـگونگی تـعیین‌ قانون‌ حاکم‌ بر تعهدات قراردادی‌»، مجله‌ تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی، شماره 2122.