نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی یعنی حکم به‏ انفصال مطرح‌شده است. ابهام، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یادشده و موانع عملی فرا روی آن‏ باتوجه‌به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی، موردبررسی قرارگرفته است. در پایان می‌توان نتیجه گرفت، چنانچه کارمند از سوی مراجع قضایی محکوم کردد هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اقدام به صدور رأی انفصال و همچنین صدور رأی محرومیت از پست حساس و یا تغییر محل جغرافیایی می‌نمایند تا نظم خانوادگی کارمند ازلحاظ معیشتی و اقتصادی در معرض خطر قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Deprivation and Separation Nature in Iranian Legal System

نویسنده [English]

 • Asma SeidYousefi

Master of Criminal Law and Criminology, Ilam Research Sciences Branch, Iran

چکیده [English]

The proposed study was conducted with the aim of a comparative study of separation in the Iranian legal system. Since this research is legal, the research method in this article is descriptive- analytical and the data collection method is library- based documentary. In this study, the question was raised what is the nature and rules and regulations regarding dismissal in the Iranian legal system. Likewise, some challenges related to one of the most prominent legal issues, namely the dismissal order, have been raised. Ambiguity, conciseness and imperfection of laws and regulations, as well as the lack of judicial procedure in this regard, while addressing the nature of the dismissal sentence, certainty or uncertainty, the quality of its execution and the scope of the sentence and the practical obstacles to it according to the mechanisms set forth in the political law and the political-legal structure of the Islamic Republic have been examined. They move from sensitive positions or geographical locations so that the employee's family order is not endangered in terms of livelihood and economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • separation
 • court of administrative justice
 • guarantee of disciplinary enforcement
 • Iranian Law
 1. بلونت، ارنست، مترجم، سیف الهی، یاشار. (1386). جرائم شغلی: کشف، بررسی و گزارش‌های اطاعت و پیروی از قانون با دستورالعمل‌های فدرالی، چاپ اول، تهران، کارآگاه.
  1. جعفری لنگرودی، محمد. (1387). ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
  2. خالقی، ابوالفتح. (1380). «رساله دکتری، مبانی نظری و جایگاه عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به‌عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی»، دانشگاه تربیت مدرس.
  3. دلاوری، محمدرضا. (1395). قانون و تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران، ج اول، انتشارات جنگل، جاودانه.
  4. رستمی غازانی امید؛ واعظی، رضا. (1390). «مجازات تبعی در فقه امامیه»، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 55.
  5. رهامی، محسن. (1380). «ماهیت آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی»، مجله‌ی مجتمع آموزش عالی قم، شماره‌ی 11.
  • زارعی، محمدحسین؛ شریعت باقری، محمدجواد؛ نجابت خواه مرتضی. (1390). قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول.
  1. صبری، نور محمد. (1395). درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات میزان.
  2. گلدوزیان، ایرج. (1387). محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ نهم، تهران انتشارات مجد.
  3. موسی زاده، ابراهیم. (1390). «بررسی مبانی حقوق اجتماعی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 2، صفحه 261-279.
  4. هادیانفر، سید رضا؛ بیابانی، غلامحسین (1384) فرهنگ توصیفی علوم جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات تأویل.
  5. یوسفی، محمدرضا؛ مهدوی ثابت، محمدعلی. (1394). «بررسی قلمرو کیفری در «ضمانت اجرای انفصال‌ازخدمت» در نظام حقوقی ایران»، نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، دوره 11، شماره 25، صفحه 33 - 44.