نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی‌ارشد رشته حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.

چکیده

زمینه : آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه ، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی و لاتین در زمینه تحولات حقوق بین المل در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی های نفتی مورد بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مجله حقوقی بین المللی ، ماهنامه اکتشاف و تولید ، sid.ir ، فصلنامه مجلس و راهبرد و نشریات سیویلیکا ، فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، با استفاده از کلید واژه هایی نظیر؛ مقررات محیط زیست، آلودگی نفتی، مسئولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت، آلودگی زیست محیطی، به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.

یافته ها: تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسئولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص هتای خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evolutions in International Law on Compensation for Oil Pollution

نویسنده [English]

 • Fereshteh Abbasi Tabrizi

M.Sc. in International Law, Islamic Azad University, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Oil pollution in the sea occurs periodically and intermittently. Such incidents are of high significance in jurists and experts to the risks of marine environmental pollution. Nowadays, the environmental abuse has transcended national borders, while the function of the international legal system in this area has not been so successful and satisfactory.
Materials and Methods: In this study, all papers published up to the spring-2022 in Persian and Latin on evolutions in international law regarding compensation for oil pollution were reviewed. These publications are searched through databases, International Law Journal, Exploration and Production Monthly, sid.ir, Parliament Quarterly and Civilica Strategy and Publications, Mazandaran University of Medical Sciences Journal Quarterly, using keywords such as; environmental regulations, oil pollution, international responsibility of governments, compensation, environmental pollution have been obtained. It has also been extracted from reputable scientific journals from the above articles and websites.
Findings: Compilation of environmental damage indicators, other than preventing the occurrence of environmental pollution, assist to fulfill the international responsibility of governments in the occurrence of environmental damage, so the study and analysis of the possibility of compiling the index of environmental damage. It is essential and inevitable in international treaties to prove the international responsibility of states.
Conclusion: Although the existence of international conventions and their countries’ membership has had a positive impact on reducing oil pollution, however it has not been enough to perfectly eliminate oil pollution and the provision of basic guarantees in international agreements with effective international oversight is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental regulations
 • oil pollution
 • international responsibility of governments
 • compensation
 • environmental pollution
 1. احمدی، عباس؛ حیدری موصلو؛ طهمورث ، مجید نجات پور. (1390). « تبیین ژئوپلیتیکی مسائل زیست‌محیطی»، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال سوم،ش4.
 2. اسماعیلی شریف‌آباد، رضا. (1380). « بررسی ابعاد حقوقی آلودگی دریایی در چارچوب حقوق بین‌الملل با نگرشی بر منطقه خلیج‌فارس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه شیراز.
 3. بادینی، حسن. (1383). «هدف مسئولیت مدنی» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 66.
 4. چرچیل، رابین و آلن لو. ( 1390 ). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات گنجینه دانش.
 5. حافظ نیا، محمدرضا. ( 1390 ). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ سوم، مشهد، انتشارات پاپلی.
 6. زمانی، سید قاسم. (1385). « حقوق بین‌الملل دریاها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی»، قابل‌دسترس در: 214234/.http://www.vista.ir/article
 7. طلایی، فرهاد. ( 1390 ). حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، انتشارات جنگل.
 8. عمید زنجانی، عباسعلی. (1382). موجبات ضمان، درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب آن در فقه اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 9. کاویانی راد، مراد؛ (1390)، « نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست‌محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم،ش 1.
 10. کریمی پور، یدالله. ( 1388 ). ژئوپلیتیک کرانه‌های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت‌معلم.
 11. کولایی، الهه و مهناز گودرزی. (1388). « تهدیدهای زیست‌محیطی دریای مازندران و نقش کنوانسیون تهران در مقابله با آن»، فصلنامه علوم محیطی، سال هفتم، ش1.
 12. گنجه،آیدا. (1387). «بررسی چارچوب حقوقی کنوانسیون‌های جبران خسارت از آلودگی نفتی»،سمینار کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم تحقیقات تهران.


 1. Case Nissos Amorgos (Lake Maracaibo, Venezuela, 1997), Case Nissos Amorgos (Lake Maracaibo, Venezuela, 1997), Case Prestige, (Spain, 2002), Case Tasman Spirit (Karachi, Pakistan, 2003).
 2. Faure, Michael, “Criminal Liability for Oil Pollution Damage: An Economic Analysis”, Printed in: Maritime Pollution Liability and Policy: China, Europe and the US, Edited By: Faure, Michael G., Lixin, Han and Hongjun, Shan, Kluwer Law International, 2010, p. 163.
 3. Heine, Günter, “Marine (Oil) Pollution: Prevention and Protection by Criminal Law – International Perspectives, Corporate and/or Individual Criminal Liability”, printed in: Faure, Michael G., and Hu, James, Prevention and Compensation of Marine Pollution Damage, Kluwer Law International, 2006, p. 45.
 4. Institutions, Vol. 421 of European University Studies, Peter Lang.
 5. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78).
 6. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, London, 30 November 1990.
 7. International Convention on the control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001, London, 5 October 2001.
 8. Krivilev, Vladimir A. (2009). Geopolitics and Environmental Security, NATO
 9. MARPOL: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as amended by the 1978 Protocol to the Convention.
 10. Marty, Frank (2001). "Managing International Rivers: Problems", Politics and
 11. Protocol to the convention on the prevention ofmarine pollution by dumping of wastes and other matter, 1996, and resolutions adopted by the special meeting, 1972.
 12. Schmidt Etkin, Dagmar, “A Worldwide Review of Marine Oil Spill Fines and Penalties”, Environmental Research Consulting, vol. 1, 200, p. 3.
 13. Science for Peace and Security Series C.
 14. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
 15. Wilde, M., Civil Liability for Environmental Damage: A Comparative Analysis of Law and Policy in Europe and the United States, The Hague/London: Kluwer Law International, 2002, pp. 307–310.