نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

جلیل یاری زاده کارشناسی ارشد حقوق،گرایش حقوق خصوصی دانشگاه پیام نورواحد ایلام،ایلام،ایران.

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ‌شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینه‌ی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، مجله علوم قرآن و حدیث، مجله پژوهش‌های دینی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی، مجله مطالعات اسلامی- فقه و اصول، با استفاده از کلیدواژه‌هایی نظیر عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان، به‌دست‌آمده‌اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج‌شده است. مقاله حاضر، به بررسی دیدگاه‌های مفسران، اصولیان و قرآن‌پژوهان در باب عام و مطلق و نیز میزان تأثیرگذاری آن‌ها در اختلاف‌های تفاسیر به‌خصوص تفاسیر فقهی و پیامدهای آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته است. یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی و حقوقی زیادی بر آن مترتب است، چراکه شناخت صحیح عام و مطلق و تمایز آن دو از یکدیگر امری است لازم و ضروری که نه‌تنها در فقه و مسائل شرعی بلکه در حقوق موضوعه و بیشتر، فن قانون‌نویسی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying the view of jurisprudence and law on the relationship between the general and the absolute and fruits and matching it with the view of Imam Khomeini

نویسنده [English]

 • Jalil Yarizadeh

Jalil Yarizadeh Master of Law, Private Law major, Payame Noor University, Ilam, Ilam, Iran.

چکیده [English]

In the proposed research, an attempt has been made to examine and explain the viewpoint of Imam Khomeini about relationship between general and absolute and the results of Imamieh jurists, as well as the relationship between general and absolute and its application in Iran’s subject laws, the absolute and its application in Iran’s subject laws. In this scrutiny, all articles published up to the spring 2022 in Persian on the relationship between general and absolute as well as its application in the relevant Iranian laws were examined. These articles are searched through databases, Journal of Quranic and Hadith Sciences, Journal of Religious Studies, Quarterly Journal of Private Law Research, International Congress of Religious Culture and Thought, Journal of Islamic Studies - Jurisprudence and Principles which are obtained by keywords such as general, absolute, specific, belonging, expression position. It has also been extracted from reputable scientific journals from the above-mentioned articles and websites. The present article examines the commentators’, fundamentalists, and Quranic scholars’ viewpoints on the general and absolute, as well as the extent to which they impact on differences in interpretations, more particularly jurisprudential ones, and their consequences in Iranian law. One of the topics of principles science in terms of words is the absolute and general issue, which has many jurisprudential and legal results, since the correct general and absolute knowledge and likewise, the distinction between both is necessary and essential not only in jurisprudence and Sharia issues, but also in subject law and more, the legislation art is extremely significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • general
 • absolute
 • specific
 • belonging
 • expression
 1. آخوند خراسانی، محمد کاظم. (۱۴۱۲ ق). کفایة الأصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ج1 .
 2. اکبری، میثم. (1391). «تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی»،نشریه الهیات و علوم اسلامی، دانش حقوق مدنی(علمی – پژوهشی) مقاله 6، دوره 1، شماره 2.
 3. امامی، حسن. (1377). حقوق مدنی. جلد 1. چاپ بیست ویکم. تهران: اسلامیه.
 4. امامی، حسن. (1376). حقوق مدنی، تهران، نشربهمن برنا.
 5. امامی، حسن. (1386). حقوق مدنی،ج1،انتشارات کتاب فروشی اسلامیه،تهران.
 6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق. چاپ هجدهم. تهران: کتابخانة گنج دانش.
 7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1374). دائرة‏المعارف علوم اسلامی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ج 3.
 8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1381). ترمینولوژی حقوق،چاپ دوازدهم،کتابخانه گنج دانش، تهران، ش5114.
 9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1383). مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، تهران .
 10. حسن زاده آملی، حسن. (۱۴۱۶). شرح منظومه، تهران، انتشارات ناب.ج2.
 11. خمینی، روح الله. (1376ش). جواهر الأصول، ج4، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 12. خمینی، روح الله. (1373). منهاج الوصول الی علم الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.
 13. دلاوری ، محمد رضا. (1390). شرح وتحلیل قانون دیوان عدالت اداری ، انتشارات جنگل چاپ اول.
 14. شهیدی، مهدی. (1382). حقوق مدنی (6)؛ عقود معین 1، چاپ اول. تهران، انتشارات مجد.
 15. شهیدی، مهدی. (1380). حقوق مدنی 3، تعهدات، چاپ اول، تهران،انتشارات مجد
 16. صدر، سید محمدباقر. (1417ق). بحوث فی علم الأصول، ج3، بیروت: الدار الإسلامیه.
 17. صفایی، سید حسین. (1382). دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج2 ، تهران، انتشارات میزان.
 18. صفایی، سید حسین. (1386). قواعد عمومی قراردادها، جلد 2 ، انتشارات میزان،تهران، چاپ پنجم.
 19. قربانی، فرج الله. (1386). مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، انتشارات فردوسی ، چاپ چهارم.
 20. مطهری، مرتضی. (۱۳۷۵). مجموعه آثار، جلد9، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صدرا.
 21. مظفر، محمدرضا. (1384). اصول فقه، ترجمه غرویان، محسن، جلد اول، دارالفکر، چاپ چهارم .
 22. معزی،امیر. (1380). حقوق مدنی 3،عقودوایقاعات،چاپ اول،انتشارات مجد.
 23. نائینی، محمد حسین. (1404). فوائدالاصول، قم، جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه .