نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث ، پیام نور تهران جنوب تهران،ایران.

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی ،گرایش قرآن و متون،دانشکده معارف واحد شهر ری، تهران،ایران.

چکیده

زمینه: در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تأویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحث‌هایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تأویل ناظر به امور عینی و متعالی از آن است که شبکه‌های الفاظ به آن احاطه یابد بلکه خداوند آن‌ها را برای تقریب به ذهن ما به قید الفاظ مقید کرده است.
یافته‌ها: تحقیق کنونی پژوهشی است با عنوان «بررسی تأویل از دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر المیزان» که در آن تلاش شده است ضمن بررسی معنا و مفهوم تأویل در بعد لغت و معناشناسی، دیدگاه‌های مفسر بزرگ جهان تشیع مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان موردبررسی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: علامه طباطبایى تأویل را از سنخ دلالت لفظى ندانسته بلکه آن را از قبیل حقایق خارجیه می‌داند نتیجه می‌گیرد «حق در تأویل این است که بگوییم: تأویل، واقعیتى است که مستند بیانات قرآن، اعم از حکم، حکمت یا موعظه قرار می‌گیرد. تأویل از امور عینى است و فراتر از آن است که قالب‌های الفاظ، آن را فراگیرد. ازآنجاکه دفاع از کرامت قرآن از اساسی‌ترین وظایف دینی هر فرد مسلمان است، علماء و اندیشمندان اسلام ازجمله علامه طباطبایی، در این زمینه تلاش‌های بسزایی کرده‌اند، در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر بررسی تأویل ابعاد اعجاز ازلحاظ علمی، فصاحت و بلاغت، خبرهای غیبی، عدم اختلاف در آن، از جهت آورنده‌اش و ابعاد اعجاز در تمام زمینه‌ها را به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد قرآنی روایی دیدگاه علامه را موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of Interpretation from the Perspective of Allameh Tabatabai in the Interpretation of Al-Mizan

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Emamian 1
 • Robab Emamian 2

1 PhD Student in Theology, Quran and Hadith, Payame Noor Tehran South Tehran, Iran.

2 PhD Student in Islamic Education, Quran and Texts, Faculty of Education, Shahr Rey Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: In this scrutiny, it is attempted to study and explain Allameh Tabatabaei’s viewpoints in Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran regarding the Quran explanation and limiting this feature to God or other people. Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran belongs to Allameh Tabatabaei and is significant in many aspects such as narrative, comparative and thematic discussions. Based on Allameh’s viewpoint, the explanation of the objective and transcendent affairs is that it is surrounded by words networks; however, God has bound them to words so as to bring them closer to our minds.
Findings: The proposed research is a study entitled: “A Study of Explanation of Allameh Tabatabai Viewpoint in Al-Mizan Interpretation” in which it is attempted to examine the explanation meaning and concept in terms of lexicon and semantics, the views of the Allameh Tabatabaei, great Shiite commentator as the author of Al-Mizan, should be examined.
Conclusion: Allameh Tabatabaei does not consider explanation as a type of verbal signification, rather as the external facts. He concludes: “It is the fact that explanation is an objective matter and goes beyond word formats”. Since defending Quran dignity is one of the most fundamental religious duties of every Muslim, Islamic scholars and thinkers, including Allameh Tabatabaei who has made great efforts in this regard. In the proposed article, it is attempted to examine the thaumaturgy dimensions scientifically, eloquence and rhetoric, unseen news, no difference in it, its direction and the dimensions of thaumaturgy in all fields have been examined in a descriptive-analytical method with a Quranic approach and the narrative of Allameh's viewpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

 • explanation
 • interpretation
 • Holy Quran
 • thaumaturgy
 • Tabatabaei
 1. التهانوی، محمدعلی. (1998م). کشاف اصطلاحات الفنون، مترجم: عبدالله خالدی، بیروت: مکتبۀ لبنان، چهارم.
 2. حاجی خلیفۀ. (1410). کشف الظنون، المحقق: محمد شرف‌الدین یالتقایا، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم، ج 1، ذیل علم تأویل.
 3. خوری شرتونی. (1365). اقرب الموارد، ترجمه: محمد ابراهیم آیتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سوم.
 4. رامیار، محمود. (1369). تاریخ قرآن، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 5. طباطبائى، محمدحسین. (1361). قرآن در اسلام، چاپ سوم، تهران، انتشارات بنیاد علوم اسلامى.
 6. طبرسى، فضل بن حسن. (1406). مجمع البیان فى تفسیر القرآن، چاپ اول، بیروت، نشر دار احیاء التراث العربى.
 7. طبرسى، فضل بن حسن. (1362). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه )، چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی.
 8. عبدالباقی، محمد فوأد. (1364). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه اسماعیلیان.
 9. کاشانی، ملا محسن. (1385). تفسیر الصافی، ج1، چاپ دوم، قم،  نشر نوید اسلام.