وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،کرمانشاه، ایران

چکیده

تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافت‌های فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارائه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقه‌بندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسی‌ترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال گذشته با آن مواجه بوده، تقابل سنت و مدرنیته و چگونگی عبور از این گلوگاه تاریخی بوده است. در این تقابل عده‌ای تنها راه فرار از وضع موجود را غرب‌زدگی و تقلید کورکورانه از غرب می‌دانند. برخی نیز بر روایات گذشته پافشاری می‌کنند، روایاتی که در جریان حوادث و تحولات تاریخی با ناخالصی‌ها و خرافات فراوانی همراه بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ اما تجربه گذشته به ما یادآوری می‌کند که راه سنت‌گرایان افراطی و روش مدرنیست‌های رادیکال را دنبال نکنید زیرا آن‌ها همیشه شکست‌خورده‌اند. در این پژوهش ابتدا سنت و مدرنیته از دیدگاه اندیشمندان مختلف با روش توصیفی- تحلیلی تعریف و تبیین شده و سپس پیشینه تاریخی سیر تحول و دگرگونی در آغاز نهضت مشروطیت به شرح زیر ارائه‌شده است. اثبات نتیجه درنهایت به تحلیل تطبیقی موضوع فوق پرداخته‌شده و مهم‌ترین حوزه‌های تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tradition and Modernity in the Works of Contemporary Iranian Intellectuals (From the Qajar Period to the Present)

نویسنده [English]

 • Massoumeh Dastmard

PhD in Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Faculty of Law and Political Science, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The confrontation of tradition and modernity in contemporary Iran is a complex, sensitive and precise issue with many intellectual, historical, political and social delicacies. In addition to addressing the different angles of the issue and providing diverse materials and resources ‌that are sometimes very heterogeneous and inconsistent; the study of this issue also requires some sort of intellectual and scientific classification and reconstruction. The most fundamental challenge that Iran has faced for at least the past 150 years has been the confrontation of tradition and modernity and how to overcome this historical bottleneck. In this confrontation, some people find the only way to escape from the status quo as westernization and blind imitation of the west. Some also insist on the traditions of the past, the traditions that have been associated with many impurities and superstition in the course of events and historical developments and need to be refined and revised. But the past experience reminds us that don’t follow the path of extremist traditionalists and the radical modernists method because they have always failed. In this research, first, the tradition and modernity are defined and explained from the point of view of different scholars using a descriptive- analytical method, and then the historical background of the course of change and transformation are presented at the outset of constitutional movement as a proof of the result. Finally, the comparative analysis of the above issue is discussed and the most important areas of the research are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitutional movement
 • Qajar
 • Traditionalism
 • Modernity

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. احمدی، بابک. (1377). مدرنیته و اندیشه‌های انتقادی، تهران، انتشارات مرکز.
 2. آخوندزاده، میرزا فتحعلی. (1364). مکتوبات؛ نامه‌های کمال الدوله به شاهزاده جمال الدوله، تهران، انتشارات مرد امروز.
 3. آدمیت، فریدون. (1357). اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، انتشارات پیام.
 4. آریان پور کاشانی، منوچهر. (1380). فرهنگ جامع پیشرو آریان پور، تهران، انتشارات جهان رایانه.
 5. پدرام، مسعود. (1382). روشنفکران دینی و مدرنیته، چاپ اول، تهران، انتشارات گام نو .
 6. جهانبگلو، رامین. (1387). ایران و مدرنیته، مترجم: حسین سامعی،چاپ اول، تهران: ناشر، شرکت نشر قطره.
 7. داوری، رضا (1359) فلسفه چیست- انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، انتشارات مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.
 8. دهخدا، علی‌اکبر، (1385)، لغت‌نامه، چاپ اول،ج2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. سروش، عبدالکریم؛ مجتهدشبستری، محمد؛ کدیور، محسن؛ ملکیان، مصطفی. (1381). سنت و سکولاریسم، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگی صراط ، انتشارات صراط.
 10. شایگان، داریوش. (1356). آسیا در برابر غرب،چاچ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، نشر و پژوهش فرزان روز.
 11. شیخاوندی، داور. (1383). جامعه شناسی تجدد ماکس وبر، جادوزدایی از جهان ، تهران، انتشارات قطره.
 12. طالبوف، عبدالرحیم. (1346). کتاب احمد، جلد 1، به کوشش : باقر مومنی ، تهران، نشر شرکت سهامی کتابهای جیبی.
 13. قدیری اصیل، باقر. (1376). سیر اندیشه‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ‌.
 14. کرمانی، میرزا آقاخان. (1370). سه مکتوب، بی‌جا: انتشارات مرد امروز.
 15. کسرایی، محمد سالار. (1379). چالش سنت و مدرنیته در ایران از مشروطه تا 1320، تهران، نشر مرکز.
 16. مدد پور، محمد ؛ فرید، احمد. (1381). دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان،چاپ اول، تهران، نشر نظر.
 17. مصاحب، غلامحسین. (1388). دایره المعارف فارسی. تهران، انجمن آثار و مفاخرفرهنگی، انتشارات فرانکلین.
 18. ملکم خان، پرنس میرزا. (1325). رساله اصول تمدن، دانشگاه تهران. کتابخانه حقوق و علوم سیاسی، طهران، نشر مطبعه مجلس.
 19. ملکم خان، میرزا. (1355). قانون، به اهتمام هما ناطق، دانشگاه تهران. کتابخانه حقوق و علوم سیاسی، تهران،انتشارات امیرکبیر.
 20. نامدار، مظفر. (1383). «مقایسه دیدگاه جریان‌های فکری عصر مشروطه نسبت به تجدد»، مجله آموزه، شماره 6.

نصر، سید حسین (1372) گفت‌وشنود شیوا کاویانی با سید حسین نصر، کلک شماره 43 و 44. 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage