وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال،تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه تهران شمال،تهران ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که عل یالظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند.

روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.

یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر، امکان به‌کارگیری راهکارهای قضایی، دیوان کیفری بین‌المللی را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های سلفی تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت‌دار، دیوان کیفری بین‌الملل هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Crimes Committed by ISIL and the Jurisdiction of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Vejdani Fakhr 1
  • Javad Tahmasebi 2

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Azad University, North Tehran Branch, Iran

2 Assistant Professor of Law and Faculty Member, North Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: The International Criminal Court is a permanent and independent international body which, according to Article 5 of the Statute, deals with four categories of crimes, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of rape, in the territory or by state citizens that may be exercised within the Court’s jurisdiction. Given the heinous crimes committed by ISIL members in the governments’ territory of Iraq and Syria, this apparently could be an issue to the Court’s jurisdiction.
Research Methodology: The proposed study is analytical-descriptive in terms of its application and has been conducted by using library-based resources of laws and regulations, in particular the Statute of the Court.
Results and Conclusion: The present article has investigated the possibility of applying judicial solutions to the International Criminal Court in investigating the crimes of the terrorist group ISIL as one of the most prominent Selfi -Takfiri groups and has concluded that based on the Court’ statute and due to the inability of the competent domestic courts, the International Criminal Court has jurisdiction over ISIL both in terms of universal jurisdiction and complementary jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Crimes against humanity
  • Genocide
  • War crimes
  • ISIL
  • Substantive jurisdiction of the Court
  • Formal jurisdiction of the Court

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company