وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق،گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ایلام، ایران

چکیده

عقد وکالت از عقود جایزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می‌شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ازآنجایی‌که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل‌فسخ است، موجب گردیده نظر طرف‌های قرارداد را تأمین نکند درنتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به‌منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیرقابل‌فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا روی آورده‌اند وکالت بلاعزل، وکالتی است که موکل حق عزل ندارد و متقابلاً وکالت بدون استعفا، وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا اسمت در این پژوهش ابتدا شرط و انواع وکالت تعریف شد و سپس اعتبار وکالت بلاعزل، طرق ایجاد وکالت بلاعزل و آثار آن موردبررسی قرارگرفته است در این تحقیق، روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به معرفی دقیق و بیان ابعاد مختلف مسئله اصلی پژوهش می‌پردازد روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Non-Resignation of the Lawyer from the Power of Attorney During the Necessary Contract

نویسندگان [English]

  • Asad Mahdavi Rad 1
  • Ahmad Khosravi 2

1 Master of Laws, Private Law, Islamic Azad University, Ilam Branch, Iran

2 M.Sc. in Law, Criminal Law major, Islamic Azad University, Ilam Research Sciences Branch, Iran

چکیده [English]

The power of attorney contract is an award contract and depending on the duties, the contract of the deceased is terminated or terminated. One of the ways to terminate the power of attorney contract is for the client to dismiss the lawyer from performing the power of attorney case. Individuals in their social relationships can act to achieve some of their goals through advocacy. Article 679 of the Civil Code states: The client can dismiss a lawyer at any time, unless the power of attorney or non-dismissal is stipulated in the necessary contract. Since the power of attorney contract is one of the permissible contracts and can be terminated at any time and without a valid reason, it has caused the parties to not agree with the contract. Irrevocable, some people have turned to power of attorney without resignation or power of attorney without resignation. Power of attorney is power of attorney that the client does not have the right to dismiss. Then, the validity of non-dismissal power of attorney, methods of creating non-dismissal power of attorney and its effects have been examined. Information is filing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immovable power of attorney
  • Condition during the contract
  • Necessary contract
  • Permissible contract

OPEN ACCESS

©2024 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company