نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران.

2 متخصص اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی سنندج، سنندج ایران.

3 متخصص اعصاب و روان و روانپزشک ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، بیمارستان امام علی سرابله.

چکیده

مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک‌نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می‌کند.
هدف از این پژوهش بررسی اصول حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری است که به روش کتابخانه‌ای و با بررسی اسناد موجود مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که: استخدام همواره از بزرگ‌ترین مسائلی بوده که ذهن افراد را به خود مشغول کرده و این امر اهمیت تضمین حقوق فرد در برابر اداره را به‌خوبی نشان می‌دهد و بایستی مرجعی جهت تضمین و دفاع از این حق فرد وجود داشته باشد. طبق اصل 173 قانون اساسی این امر از وظایف دیوان عدالت اداری برشمرده شده است؛ دیوان عدالت اداری با بهره‌گیری از اختیارات و ابزار قانونی که جهت اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار دارد و در ادامه به آن‌ها اشاره مختصری می‌شود، نسبت به این کار اقدام می‌نماید.باتوجه‌به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و کثرت دعاوی استخدامی مطروحه در این دیوان، در حال حاضر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان رویه قضایی به‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق استخدامی، به‌خصوص در تبدیل وضع استخدامی از قرارداد خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تلقی می‌شود، که ازنظر عملی و کاربردی تحلیل و شناخت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی مستخدمان دولت ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Principles governing the transformation of employment status in the light of the rulings of the Court of Administrative Justice

نویسندگان [English]

  • Mahigir Mojtaba 1
  • Zahra Asadi 2
  • Amir Yarhosseini 3

1 Master of Executive Management, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch, Rafsanjan, Iran.

2 Neurologist from Sanandaj University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

3 Neurologist and psychiatrist, Ilam University of Medical Sciences, Imam Ali Sarableh Hospital.

چکیده [English]

Administrative regulation is the general applicable rule of an administrative body that implements or interprets a law or policy. The purpose of this study is to investigate the principles governing the transformation of employment status in the light of the rulings of the Court of Administrative Justice, which was analyzed by the library method and by reviewing existing documents. The results show that: Employment has always been one of the biggest issues that occupy the minds of people and this is the importance of guaranteeing the rights of the individual in It shows the equality of the administration well and there should be a reference to guarantee and defend this right of the individual. According to Article One Hundred and Seventy-Three of the Constitution, this is one of the duties of the Administrative Court of Justice; It does this. Given the jurisdiction of the Administrative Court of Justice to hear the employment claims of government employees and the multiplicity of employment claims raised in this Court, the General Board of the Administrative Justice Court's rulings as a judicial procedure as one of the important sources of employment law, especially in changing the situation Recruitment from a service purchase contract is considered as a formal test and a formal test, which is necessary for the managers of the executive apparatus and all government employees to analyze and recognize the votes of the General Assembly of the Court of Administrative Justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Administrative Justice
  • Employment Status Transformation
  • Administrative Officials
  • Employment