نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران-شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق،گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران-شمال، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران-شمال، تهران، ایران

چکیده

قانون‌گذار کشورمان جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تغییرات بسیار گسترده‌ای همراه کرده است. بدین‌صورت که نخست، در این قانون به نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 پرداخته و اقدامات تأمینی و تربیتی را به‌صراحت در مورد اطفال و نوجوانان و همچنین مجانین مورد شناسایی قرار داده است و سپس، ضمن اینکه اکثر مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی قانون اخیرالذکر را، در مقام مجازات تکمیلی و تبعی مورد شناسایی قرارداد، مواردی دیگری را هم در مقام مجازات اصلی در قالب دستورات و تدابیری که بعضی از آن‌ها تأمینی و بعضی دیگر تربیتی هستند، به‌نظام جزایی کشور اضافه نمود.
اقدامات تأمینی و تربیتی با راه‌های اصلاحی، درمانی و تربیتی به دنبال کاهش میزان جرائم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرائم و ایجاد جرائم نوین توجّه به انواع این اقدامات و گسترش حوزه آن‌ها می‌توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون 1392 بسیار گسترده، متنوّع و مدرن است به‌نحوی‌که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود مواد قانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاص قانون‌گذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح و باز سازگاری مجرمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Provisional and Educational Measures to Ensure Security, Social Defense, and Criminal Reformation in Islamic Penal Code 2013

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Vejjani Fakhr 1
  • Fatemeh Elahi Manesh 2
  • Mohammad Reza Elahi Manesh 3

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Azad University, North Tehran Branch, Iran

2 Master of Laws student, private law major, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 , assistant professor of law department of Tehran-North University, Ph.D. in criminal law and criminology, faculty member of Tehran-North Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Our country's legislator has included the instance of provisional and educational measures in Islamic Penal Code approved in 2013 with great extensive changes. Thus, in this law, it has initially repealed security measures law approved in 1981 and has obviously recognized security and educational measures for children, adolescents, and the insane, and then besides most instances of the provisional and educational measures of the above law mentioned were determined as supplementary and secondary punishments, while the other cases were specified as fundamental punishments in the form of orders and measures, some of which are protective and some are educational added to the country's penalty system. The aim of provisional and educational measures with correctional, therapeutic, and educational strategies was to reduce the amount of crimes and reform them. Nowadays, with the expansion of crimes and emergence of new ones, determination of sorts of these actions and their scope expansion can be significantly helpful in judicial system. Provisional and educational measures in 2013 law are so extensive, diverse, and modern that many of them did not exist in Islamic Penal Code. Many legal articles of this law indicate the legislator's special attention to their application as well as the correction category and criminals' rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provisional measures
  • law
  • educational measures
  • Islamic Penal Code
  • supplementary and secondary punishment