نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی ،دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران-شمال، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران-شمال، تهران، ایران.

چکیده

در برخی موارد، نفس عمل مجرمانه صرف‌نظر از تحقق یا عدم تحقق هرگونه نتیجه‌ای قابل مجازات است و بدین لحاظ برای تحقق مسوولیت کیفری نیاز به وجود چیزی به نام رابطه علیت نسبت ، زیرا همواره رابط نیازمند به دو طرف است (رفتار + نتیجه) و هنگامی که نتیجه ضرورت ندارد، وجود رابطه علیت نیز لزومی نخواهد داشت . در جرائمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است ، وجود سه امر برای تحقق مسوولیت کیفری لازم خواهد بود: -1 وجود رفتار مجرمانه. -2 پدیدآمدن حادثه‌ای زیانبار. -3 وجود رابطه علیت بین رفتار مجرمانه و حادثه زیانبار. کشف و اثبات رابطه علیت در پاره‌ای موارد، بویژه هنگامی که یک عامل در تحقق نتیجه دخالت داشته است آسان خواهد بود. مانند اینکه شخصی با اسلحه، دیگری را به قتل می‌رساند. در این مثال بطور مشخص عمل قاتل باعث مرگ شخص شده است . ولی مواردی که علل گوناگون در پیدایش نتیجه موثر بوده و علاوه بر رفتار مرکتب ، علل خارجی نیز در آن دخالت داشته‌اند، کشف و اثبات رابطه علیت با مشکل مواجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Causation Relationship between Crime and Challenges of Criminal Liability with an Attitude towards Approved Islamic Penal Code in 2012

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Vejdanifakhr 1
  • Talia Vodjani Fakhr 2
  • Mohammad Reza Elahi Manesh 3

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Azad University, North Tehran Branch, Iran

2 Master of Laws, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Law Department, University of Tehran-North, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty Member, Tehran-North Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In some cases, the innate nature of criminal act is punishable regardless of realization or non-realization of any result, and in this sense, to realize the criminal responsibility, there needs causality relationship, since the relationship always requires two parties (i.e. behavior and result) and when result is not essential, the existence of a causal relationship will not be necessary. In some crimes where obtaining a criminal result is essential for its realization, three conditions are required for the realization of criminal responsibility: (i) the presence of criminal behavior, (ii) occurrence of a harmful incident, and (iii) existence of causal relationship between criminal behavior and harmful event. It is feasible to explore and prove causal relationship in some cases, especially when an agent was involved in the result realization, as someone killing somebody by a gun. Instead of providing a vivid and decisive rule, the 2012 Islamic Penal Code attempted to provide some solutions by taking certain situations and conditions into account. Given that, in transverse case of stewardess multiplicity, the result is taken into account of all parameters, and in the longitudinal case, the last stewardess may be the guarantor, the first stewardess, or even both. Besides, in the multiplicity assumption of causes transversely, equal responsibility has been ordered, and in case of longitudinal involvement, provided the unintentional crime, the primary stewardess has been mainly affected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stewardship
  • Causation
  • Association of Cause and Stewardship
  • Committing Crime
  • Islamic Penal Code