نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی داننشگاه ازاد واحد تهران شمال

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی روبه‌جلو در طول این چند سال بوده، می‌توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شاکی را در این قانون مشاهده نمود. مقنن در قانون جدید برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم، حفاظت از هویت شاکی، حق بهره‌مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مؤلفه‌ها هرکدام به‌نوعی اعتدال درزمینه ی به رسمیت شناختن حقوق شاکی است. روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.
یافته‌ها: در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادستان یا مقام تحقیق‌کننده مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. نتایج: ت‍ب‍یی‍ن‌ ح‍قوق‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ک‍ش‍ور ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ حقوق و اختیارات شاکی در رسیدگی‌های کیفری‌ و ارائه‌ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ لازم‌ به‌منظور رف‍ع‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ م‍وج‍ود است. پژوهشگر سعی دارد تا پس از تبیین وضعیت شاکی و بررسی حقوق و اختیارات شاکی، وضعیت موجود در حمایت از شاکی را در فرآیند دادرسی موردبررسی قرار دهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص به‌عنوان شاکی است اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین آیین دادرسی مصوب 1392 نیز موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the plaintiff's rights in criminal laws

نویسندگان [English]

 • Iman Madaniyan 1
 • Mohammad Reza Elahi Manesh 2

1 PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran

2 Faculty member of Azad University, North Tehran Branch

چکیده [English]

Background and purpose: With regard to the approval of the procedural law approved in 2012, which was a step forward during these few years, it is possible to see more and more attention to the plaintiff's rights in this law. In the new law, the legislator has considered rights for the plaintiff, such as protection of the plaintiff against confrontation with the accused, protection of the plaintiff's identity, the right to benefit from compensation and the right to protect the plaintiff against threats, each of these components is a kind of moderation in the field of recognition. Knowing the rights of the plaintiff. Method: According to the nature of the topic and the intended goals, the present research is qualitative in terms of type and descriptive and analytical in terms of method and is based on explanation, explanation, explanation and reasoning based on the materials extracted from the sources.
Findings: In the case of the plaintiff's request, if the prosecutor or the investigating officer deems the study or access to all or some of the documents in the case to be contrary to the necessity of discovering the truth, he will issue an order rejecting the request, stating the reason. The decision to reject the request mentioned in the previous point is communicated to the plaintiff in person and can be challenged in the competent court within three days. The court is obliged to consider the objection and make a decision in extraordinary time. The court's decision is final. Results: It is possible to explain the rights and criminal laws of Iran and compare the rights and powers of the plaintiff in criminal proceedings and provide the necessary suggestions in order to eliminate the defects. After explaining the situation of the plaintiff and examining the rights and powers of the plaintiff, the researcher tries to investigate the existing situation in the protection of the plaintiff in the process of proceedings, although the most worthy of comment in this process is the initial stages of the process, i.e. the entry of a person as a plaintiff. However, the plaintiff's rights have been examined in other stages and in the rules of procedure approved in 1392

کلیدواژه‌ها [English]

 • criminal policy
 • community participatory approach
 • collaborative criminal policy
 • criminal procedure
 1. Fathi, Javad. (2009). "Applications of the principle of fair trial in the Court of Administrative Justice", master's thesis in public law, Allameh Tabatabayi University.
 2. Hajrati Majid. (2008). A small Persian-English legal dictionary, Tehran, Press Publications.
 3. Hosseini, Seyyed Mohammad. (2005). Criminal policy in Islam and the Islamic Republic of Iran, first edition, Tehran University Press.
 4. Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar. (2003). Legal Terminology, Tehran, Ganj Danesh Publications, 13th edition.
 5. Miri, Seyed Reza (1390). Criminal prosecution and comparative study in the criminal justice system of Iran and England, Tehran, Majd Publications, 1st edition.
 6. Momeni, S. (2022). 'Criminal Liability for Abetting and Prosecuting a Crime', Journal of Law and Political Studies, 2(1), pp. 85-93. doi: 10.22034/jlps.2022.1.6
 7. Momeni, S., Geravandi, F., khosravi, A. (2021). 'Responsibility of effective factors in surgery in Iranian law with a look at the teachings of jurisprudence', Journal of Law and Political Studies, 1(1), pp. 1-14. doi: 10.22034/jlps.2021.1.1
 8. Momeni, S., Mirzabeigi, M. (2022). 'The Place of Mortgage and Security in Intellectual Property Rights in Iran', International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 11(2), pp. 142-148. doi: 10.22034/ijashss.2022.2.8
 9. Mustafa Fazaeli, Hedayatullah Falasfi, Seyyed Jamal Saifi. (2008) "Fair Trial: International Criminal Trials", Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research.
 10. Najafi Abrandabadi, Ali Hossein. (2009). Criminological approach of "Citizenship Rights" law, collection of articles on citizenship rights, Tehran University Press, 1st edition.
 11. Niazpour, Amirhasan. (2011). "A lawyer in the realm of criminal justice: foundations and functions", Legal Research Journal, Volume 2, Issue 1.
 12. Qasimpour, Abul Qasim. (2002). The officers of the judicial branch and their legal duties in the Code of Criminal Procedure and Miscellaneous Laws, first edition, Tehran, Afogh Omid Publications, 1st edition.
 13. Young man, Behrouz. (2011). Judicial Process in Iranian Criminal Law, Tehran, Behnam Publications, Volume 2, Issue 70, Number 55.