نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایلام،ایران

چکیده

اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خریدوفروش، حمل‌ونقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می‌شوند و این نقش باعث بااهمیت‌تر شدن اسناد مذکور می‌شود و وجود مقررات دقیق و جامع در خصوص آن‌ها را ضروری می‌نماید. نگارنده در این پژوهش درصدد است به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه مستقیم به منابع و مآخذ و با استفاده از فیش‌برداری به‌صورت توصیفی- تحلیلی به‌تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق تجارت پاسخ داده و آن‌ها را موردبحث و بررسی دقیق‌تری قرار دهد. مهم‌ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت‌های غیـر نقـدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به‌عنوان یک سیستم پرداخت، می‌تواند در توصیف واقع‌بینانه و تحلیـل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کـارکرد مطلـوب یـا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Form conditions of guarantee in commercial documents

نویسنده [English]

 • Susan Yousefi

Master of Laws, Private Law, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Ilam, Iran

چکیده [English]

Commercial documents, which are means of payment in commercial transactions, are considered a tool to help regulate commercial relations such as buying and selling, transportation and providing services and establishing order between merchants, and this role makes the mentioned documents more important and the existence of regulations It is necessary to be precise and comprehensive about them. In this research, the author is trying to refer directly to the sources and references in a library way and by using descriptive-analytical analysis to all the mentioned cases in this regard and how the signatories of commercial documents are responsible in paying for these documents in Iran with a view Respond to business rights and discuss them more carefully. The most important function of commercial documents is that they are a means of non-cash payments. Identifying the function of these documents as a payment system can be very effective in the realistic description and functional analysis of these documents. An approach that by using the economic analysis of the desired or efficient performance of these papers is the answer to many legal issues surrounding them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Form conditions
 • document issuance
 • document works
 • commercial documents
 • commercial law
 1. اخلاقی، بهروز. (1369). «اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره دوازدهم.
 2. اخلاقی، بهروز. (1386). «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی»، سامانه نشریات دانشگاه تهران، دوره 245، شماره 1.
 3. اسکینی، ربیعا. (1379). حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم.
 4. اسکینی، ربیعا. (1387). حقوق تجارت (برات. سفته)، تهران، چاپ دوازدهم، انتشارت سمت.
 5. انصاری معین، پرویز. (1387). حقوق تجارت بین الملل، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
 6. ایروانی، ناصر. (1378). «نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
 7. بهرامی، بهرام. (1378). «وصف تجریدی در اسناد تجاری، سلسله درس های حقوق تجارت کاربردی ویژه کارآموزان قضایی و وکالت»، انتشارات روزنامه رسمی کشور.
 8. بهرامی، بهرام. (1378). «وصف جایگزینی در اسناد تجاری»، انتشارات روزنامه رسمی کشور.
 9. پروین، فرهاد. (1381). «تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی»، نشریه حقوق وسیاست، شماره 7.
 10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387). ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوم.
 11. خزاعی، حسین. (1385). حقوق تجارت/اسناد تجارتی، تهران، موسسه نشر قانون، چاپ اول، جلد سوم.
 12. ستوده تهرانی، حسن. (1375). حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، جلد سوم.
 13. شمس، عبدالله. (1384). آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد 3، چاپ دوم.
 14. شیروی، عبد الحسین؛ میری، حمید. (1387). «بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات. سفته. چک)» ، مجله اندیشه های حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره سیزدهم.
 15. صقری، محمد. (1369). «ارزیابی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون ژنو»، مجله حقوقی، شماره 12.
 16. الماسی، نجاد علی. (1376). تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم.
 17. الماسی، نجادعلی. (1384). حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم و چهارم.
 18. مسعودی، بابک. (1379). «اصول حاکم بر اسناد تجاری»، مجله کانون وکلا، شماره 171.
 19. نصیری، مرتضی. (1352). حقوق تجارت بین الملل، تهران، انتشارات وسیمن، چاپ اول.
 20. نوری، محمد علی. (1378).  اصول قراردادهای بارزگانی بین المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول