نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

چکیده

سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی خود در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری) در دهه‌های اخیر مطرح و کم‌وبیش در کشورهای اروپای قاره‌ای به‌عنوان یک نظم نوین مورد قرارگرفته است. ازجمله مطالعاتی که در این قلمرو به‌عمل‌آمده عبارت است از اینکه، این مقوله، با بذل‌توجه به (عناصر نامتغیر) موجود در هر سیاست جنایی (جرم -انحراف و پاسخ دولتی پاسخ اجتماعی) و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری) و (مدل بندی) شده است. در این روش بررسی، (جرم) به‌عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالباً حقوقی (نرماتیویته باید بودن) و (انحراف) به‌عنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته وضعیت غالب موجود رفتاری) تعریف‌شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه) در اسلام، برای مطالعه سیاست جنایی در ایران به تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم) و (انحراف) در مفاهیم یادشده چندان عملی نیست. بااین‌وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل‌شده از رفتارهای آزاد متمایز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Collaborative criminal policy and police organizational developments in crime prevention

نویسنده [English]

 • Atiyeh VejdaniFakhr

PhD student in Criminal Law and Criminology, Azad University, North Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

Criminal policy in its broad and legal-social concept (as opposed to the narrow and equivalent concept (penal policy)) has been proposed in recent decades and has been more or less considered as a new order in the countries of continental Europe. Among the studies in This territory that has been implemented is that, this category, by paying attention to (invariable elements) existing in every criminal policy (crime - deviance and government response - social response) and (relationships) existing between these elements, (structural analysis) and (modelling). In this method, (crime) is investigated as a violation of mandatory norms, usually legal (normativity-must) and (deviance) as a violation of prevailing social norms or a state of non-compliance with the average behavior (normality - the dominant state of the existing behavior) is defined. Considering the pervasiveness of legal norms (the rules of obligatory khumsah tavariyyah) in Islam, for the study of criminal policy in Iran, dividing the behavior that violates the norm into (crime) and (deviance) - in the aforementioned concepts It is not practical. Nevertheless, in the normative system of Islam, controlled behaviors are distinguished from free behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

 • collaborative criminal policy
 • criminal policy
 • police
 • police security
 1. ابراهیمی، شهرام. (1388). «رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن»، مجله آموزه های حقوقی دانشگاه علوم رضوی، شماره 21.
 2. تاج زمان، دانش. (1372). حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج1.
  1. توجهی، عبدالعلی. (1377). جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران (رساله دکترای حقوق جزا و جرمشناسی)، دانشگاه تربیت مدرس، (دانشکده علوم انسانی).
  2. حسین نجفی ابرند آبادی. (1379). تقریرات مباحثی در علوم جنایی، تاریخ تحولات کیفری، به کوشش مهرداد رایجیان اصلی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم..
  3. حسینی، سید محمد. (1383). سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات سمت، چ1.
  4. رایجیان اصلی، مهرداد. (1381). «تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه حقوق جزا و جایگاه آن در حقوق ایران»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری. شماره 41.
  5. شاکری گلپایگانی، طوبی (1385)، سیاست جنایی اسلامی، تهران، انتشارات فرهنگ اسلامی، نوبت اول، چ1.
  6. شهری، غلامرضا (1385)، نقش پلیس در کنترل و پیشگیری از نابهنجاری های اجتماعی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال اول، شماره اول. ص 60
  7. علی زاده اشکلک،محمدعلی. (1383). «سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران»، پایان نامه دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  8. عمید، حسن (1381)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشار امیر کبیر، جلد 1. ص 510.
  9. فتح الهی، سید سیامک. (1377). «سیاست جنایی مشارکتی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 24.
  10. قهرمانی، علی اکبر (1390)، «پلیس جامعه محور» فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، سال 6، شماره 18.
  11. قهرمانی، علی اکبر و ابطحی، سید حسین. (1389). «طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی سال 5، شماره اول.
  12. قیاسی، جلال الدین. (1385). مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ1.
  13. گسن، ریمون. (1376). روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه ی نجفی ابرند آبادی، مجله ی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 19-20.
  14. لازرژ، کریستین. (1381). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران،انتشارات میزان.
  15. مارتی، می‌ری دلماس. (1381). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر میزان،‌ چ اول، ج1.
  16. محمودی جانکی، فیروز. (1376). «امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره 8، سال دوم.
  17. معین، محمد. (1376). فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم، جلد 4.
  18. میر خلیلی، سید محمود. (1378). «پیشگیری از بزهکاری»، رساله دوره دکتری، مجتمع آموزش عالی قم.
  19. میر خلیلی، سید محمود. (1383). «پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام» مجله ی فقه و حقوق، سال اول، شماره1.
  20. میر محمد صادقی، حسین. (1381). «ملاحظاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم» مجله تحقیقات حقوقی شماره 35 و 36.
  21. میس و اورتمایر. (1385). رهبری، اصول اخلاقی و امور پلیس ترجمه حسین شاکری تهران، مرکز تحقیقات ناجا.
  22. نبت، نبت وین، ام، هس، کارن. (1381). مدیریت پلیس و توسعه بهره برداری واحدهای انتظامی، ترجمه اکبر آسترکی و ترنج ریحانی، فصلنامه دانشی انتظامی، تهران، دانشگاه علوم انتظام. ص 173.
  23. نجفی ابرند آبادی، علی حسین. (1379). «درآمدی بر جنبه های مختلف سیاست جنایی»، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی)، ج 1، نشر روزنامه رسمی.
  24. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی. (1377). دانش نامه جرم شناسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
  25. نجفی ابرنداّبادی، علی حسین. (1380). «حبس خانگی»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره:5، شماره:4.
  26. نوربها، رضا. (1388). زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و ششم.
  27. وروایی، اکبر. (1384). پلیس جامعه محور، مطالعه تطبیقی شیوه های جلب مشارکت مردمی در تأمین نظم عمومی و امنیت اجتماعی، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.