صاحب امتیاز نشریه: دکتر سامی سجادی فر (ss.sajjadifar@gmail.com)

مدیر انتشارات: دکتر سامی سجادی فر ، تلفن همراه: 09183432334

مدیر داخلی و اجرایی نشریه: سجاد مؤمنی ، شماره تماس و واتساپ: 09362186464 و ایمیل: (s.momeni1060@gmail.com)

ناشر: انتشارات سامی

تماس دفتر مجله: jlps2021jlps@gmail.com  ، samipubco@gmail.com ، تلفن: 988432226101+

آدرس: ایلام ، چهار راه پیام نور، دانشگاه پیام نور
************************************************** ***********************************************


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image