وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

سردبیر


دکتر محمدرسول آهنگران مرتبه علمی : استاد
پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سردبیر افتخاری


دکترابراهیم متقی مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عابدین مومنی مرتبه علمی : استاد
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمود میرخلیلی مرتبه علمی : استاد
گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی جبار صالح مرتبه علمی : استاد
گروه حقوق، دانشگاه جادارا، اربید، اردن

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فاروق احمد فالح العزام مدیرگروه حقوق و معاون دانشگاه جادارا، اربید، اردن

دکترای حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عسکر جلالیان رتبه علمی : دانشیار
گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی رتبه علمی : دانشیار
دانشگده حقوق، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

حقوق بین‌الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن خسروی مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد مرادخانی مرتبه علمی : دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

فقه و حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر آرامش شهبازی رتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهشید ارفع نیا مرتبه علمی : دانشیار
دانکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

حقوق بین الملل خصوصی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر علی مشهدی مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران

حقوق عمومی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدی بالوی مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

حقوق عمومی

مدیر مسئول


دکتر سامی سجادی فر گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سهیلا کوشا رتبه علمی : استادیار
دانشگاه پیام نور تهران

حقوق بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عباس سهراب زاده مرتبه علمی: استادیار
دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

علوم سیاسی

  • a.sohrabzadehgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر رسول نوروزی فیروز مرتبه علمی : استادیار
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

روابط بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکترمحمدرضا حکاک زاده مرتبه علمی : استادیار
دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران.

حقوق بین الملل عمومی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد تقی رضایی مرتبه علمی : استادیار
دانشگاه پیام نور واحد سپیدان استان فارس

حقوق بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مصطفی ملکی مرتبه علمی : استادیار
دانشگاه پیام نور،ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

  • mmostafapnu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر اسماعیل قمری مرتبه علمی : استادیار
موسسه آموزش عالی باختر ایلام، ایران

حقوق کیفری و جرم شناسی

  • amir92amir94gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهرداد پاکزاد دکتری تخصصی ، حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

حقوق خصوصی

  • m.pakzadstu.umz.ic.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر سید محسن رضوی اصل دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس حقوق ثبت موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

الهیات و معارف اسلامی

مدیر داخلی


سجاد مؤمنی حقوق جزاوجرمشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

حقوق جزاوجرمشناسی

اعضای دفتر فنی


دکتر معصومه میرابی زاده دکترای اقتصاد دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران،ایران

دکترای اقتصاد

  • mirabi1467gmail.com

کمیته اجرایی


دکتر زینب ارزه گر گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

دکترای شیمی آلی