سردبیر


پروفسورابراهیم متقی استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

استاد علوم سیاسی

سردبیر


دکتر رسول نوروزی فیروز دکتری روابط بین الملل، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

دکتری روابط بین الملل

مدیر مسئول


دکتر عباس سهراب زاده گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

استادیار علوم سیاسی

  • a.sohrabzadehgmail.com
  • 09183416383

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا حکاک زاده استادیارحقوق بین الملل،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران.

استادیارحقوق بین الملل عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی رضایی استادیار دانشگاه پیام نور واحد سپیدان استان فارس
دکنرای حقوق ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه ، وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی ملکی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور،ایران

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

  • mmostafapnu.ac.ir
  • 09188426801

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل قمری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران واحد کرمانشاه، کرمانشاه ایران

استادیارحقوق کیفری و جرم شناسی

  • amir92amir94gmail.com
  • 09183448856

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد پاکزاد دکتری تخصصی ، حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

دکتری حقوق خصوصی

  • m.pakzadstu.umz.ic.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید بهمن خدادادی پژوهشگر فوق دکتری در حقوق کیفری، آلمان

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جوچن اسمیت موسسه الهیات Evangelische، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

استاد الهیات، اخلاق و فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کلاوس وون استوش گروه الهیات تطبیقی، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

پروفسور الهیات تطبیقی

مدیر علمی و اجرایی


دکتر معصومه میرابی زاده گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

دکترای اقتصاد

  • mirabi1467gmail.com

مدیر داخلی


سجاد مؤمنی گروه حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی