آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 62
تعداد پذیرش 44
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 44
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2868
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 10 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 26 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 71 %