مسئول مکاتبات و تماس‌های تلفنی از سوی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
تمامی مکاتبات (ایمیل و پیامک) و تماس‌های تلفنی از سوی نشریه حقوق و مطالعات سیاسی صرفاً با نویسنده مسئولی است که در هنگام ارسال مقاله در سامانه تعیین شده است. همچنین درصورتی‌که مقاله (بر اساس نظرات داوران محترم و یا دبیر اجرایی نشریه) نیازمند بازنگری یا اصلاح شناخته شده باشد، صرفاً ...

Read More

ممنوعیت اضافه کردن نام نویسنده جدید
قابل توجه نویسندگان محترم نویسنده مسئول مقاله موظف است در زمان ارسال مقاله، نام و مشخصات همه نویسندگان همکار خود را وارد کند و در مراحل بعدی به ویژه هنگام پذیرش مقاله، فصلنامه به هیچ وجه مجاز نیست نام نویسنده جدیدی را اضافه کند. این کار خلاف اخلاق نشر است.

Read More

فراخوان پذیرش مقالات علمی
Call for acceptance of articlesJournal of Law and Political Studies, third period, first issue, 2023 accepts your research articles.All professors and dear students are invited to submit their scientific articles through the journal's website.Publication email:jlps2021jlps@gmail.comSupport email:s.momeni1060@gmail.comPhone number:09362186464 Journal link to register and submit articles: http://jlps.samipubco.com Thank you - Secretariat of Law and Political Studies Samipubco (http://jlps.samipubco.com/)Journal ...

Read More