نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آیین دادرسی کیفری از قوانین مهم نظام کیفری است که حقوق و آزادی‌های فردی را در کنار حقوق اجتماعی تضمین می‌کند که در سال‌های متمادی این قانون کمتر دستخوش تغییر و تحول بوده است، اکنون‌که قانون‌گذار ایران اقدام به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری نموده، ضرورت دارد تا به بررسی نگرش قانون‌گذار در سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری و به‌کارگیری یافته‌های سیاست جنایی مشارکتی در قانون جدید پرداخته شود. روش: در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمع‌آوری اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای، اسنادی است و پایگاه‌های اینترنتی، کتاب‌ها، مجلات و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق با استفاده از فیش و روش فیش‌نویسی گردآوری خواهد شد. یافته‌ها: پس از تحولاتی که در دو سده اخیر درباره بنیادهای بزهکاری به وجود آمد جرم‌شناسان به این عقیده گرایش پیدا کردند که جهت تدوین سیاست‌های جنایی کارآمد و پویا، علاوه بر پدیده بزه و شخصیت بزهکار، عوامل دیگر محیط و اجتماع را نیز در نظر گرفته و سیاست جنایی را فراسوی سیاست کیفری موردتوجه قرار دهند. سیاست را چاره‌اندیشی پیرامون مسائل جامعه معنی کرده‌اند و عبارت جنایی را ناظر به پدیده‌های مجرمانه آورده‌اند که روی‌هم‌رفته به معنای چاره‌اندیشی در مقابله با جرم است. نتایج: سیاست جنایی تقنینی به‌عنوان نخستین لایه سیاست جنایی در یک دولت قانون‌گذار عبارت است از تدبر و چاره‌اندیشی قانون‌گذار در مورد جرم و پاسخ به آن‌که باتوجه‌به وابستگی سیاست جنایی به‌نظام سیاسی هر کشور حالت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون‌گذاران مختلف و انتخاب‌های آنان در انواع جرائم و مجازات و به‌طورکلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرائم است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the concept and place of collaborative criminal justice in the field of the criminal system

نویسنده [English]

  • Iman Madaniyan

PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, North Tehran branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Criminal procedure is one of the important laws of the criminal system that guarantees individual rights and freedoms in addition to social rights. This law has undergone less changes and transformations over the years, now that the Iranian legislator has approved the new criminal procedure law. Therefore, it is necessary to examine the attitude of the legislator in the civil society organizations in the criminal process and apply the findings of the collaborative criminal policy in the new law.
Method: descriptive-analytical method will be used in this research. The collection of information used in this research is library and document method, and internet bases, books, magazines, etc. are used. Also, the information used in this research will be collected using the slip and slip writing method.
Findings: After the developments that occurred in the last two centuries regarding the foundations of criminality, criminologists have come to the opinion that in order to formulate efficient and dynamic criminal policies, in addition to the phenomenon of the criminal and the personality of the criminal, other factors of the environment and society should also be considered. and pay attention to the criminal policy beyond the penal policy. Politics has been defined as a solution to the problems of the society, and the term "criminal" has been used to refer to criminal phenomena, which all together means a solution to deal with crime.
Results: Legislative criminal policy, as the first layer of criminal policy in a law-making government, consists of the legislator's deliberation and solution regarding crime and the response to it, which takes different forms according to the dependence of criminal policy on the political system of each country. Legislative criminal policy is the taste of different legislators and their choices in all types of crimes and punishments and in general how to deal with the criminal phenomenon and criminal proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal policy
  • community participatory approach
  • collaborative criminal policy
  • criminal procedure