نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایلام،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهر نویس در مقابل دارنده برات و آثار آن در حقوق تجارت و شفاف‌سازی ابهامات و نارسایی‌های موجود در قوانین تجاری ایران در خصوص استفاده از این اسناد است. اعتبار سنجی و اثرگذاری این اسناد در مبادلات تجاری داخلی با تکیه‌بر قانون تجارت ایران و قانون تجارت ایران ازجمله اهداف دنبال شده در این پژوهش است. برای اینکه سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به‌عنوان ابزار اثبات (به‌مانند اسناد رسمی و عادی) به گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. لذا، در اعتبار طلب منعکس در ورقه تردیدی نبوده و در اثر آن، سرعت در بازرگانی تأمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The legal nature of the obligation of the issuer and the endorser in front of the holder of the bill of exchange

نویسنده [English]

 • Susan Yousefi

Master of Laws, Private Law, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Ilam, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the legal nature of the obligation of the issuer and endorser in front of the holder of the bill of exchange. The design of the descriptive research was descriptive-analytical. The purpose of this research is to explain the legal nature of the obligation of the issuer and endorser to the holder of the bill of exchange and its effects in commercial law and to clarify the ambiguities and inadequacies in Iran's commercial laws regarding the use of these documents. Validation and effectiveness of these documents in internal commercial exchanges based on Iran's trade law and Iran's trade law are among the goals pursued in this research. In order for a commercial document to be able to realize the two principles of speed and accuracy in commercial transactions, it is necessary to have certain attributes and characteristics and to be transformed from a paper form as a means of proof (like official and normal documents) into a movable and immaterial property and independent of Basic transactions and relationships should be valid. Therefore, there is no doubt in the demand for credit reflected in the sheet, and as a result, speed in business is ensured.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bill of exchange
 • endorsement
 • issuer's commitment
 • bill of exchange holder
 1. اخلاقی، بهروز. (1390). «جزوه‌ی درس حقوق تجارت کارشناسی ارشد»، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 2. آدابی، حمیدرضا. (1388). حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم.
 3. اسکینی، ربیعا. (1389). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حال و چک) تهران، انتشارات میزان، چاپ چهاردهم.
 4. افتخاری، جواد. (1380). حقوق تجارت 3، نظری و کاربردی/اسناد جاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل‌ونقل، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
 5. امامی، سید حسن. (1376). حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، ج 6 و 8.
 6. بهرامی، بهرام. (1378). «وصف تجریدی در اسناد تجاری»، سلسله درس‌های حقوق تجارت کاربردی ویژه کارآموزان قضایی و وکالت انتشارات روزنامه رسمی کشور.
 7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1387). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، تهران، انتشارات گنج دانش.
 8. خزاعی، حسین. (1385). حقوق تجارت، اسناد تجارتی، تهران، موسسه نشر قانون، چاپ اول، جلد سوم.
 9. دمرچیلی، محمد. (1381). قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خلیج‌فارس.
 10. رجبی، علی. (1381). «بررسی ویژگی‌های حقوقی اعتبارات اسنادی»، مجله بانک و اقتصاد، شماره 25.
 11. ستوده تهرانی، حسن. (1385). حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، جلد سوم.
 12. شمس، عبدالله. (1384). آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد 3، چاپ دوم.
 13. صقری، محمد. (1380). حقوق بازرگانی اسناد، چاپ اول، تهران، انتشارات سهامی انتشار.
 14. عبدالملکی، مهدی. (1389). «اوصاف اسناد براتی در نظریه حقوقی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 29.
 15. عمید، حسن. (1381). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد 22.
 16. مداحیان، محمدحسن. (1392). «ویژگی اسناد تجار نسبت به اسناد عادی در حقوق ایران»، مجله پژوهش‌های علوم انسانی، سال پنجم، شماره 24.
 17. مسعودی، بابک. (1390). «اصول حاکم بر اسناد تجارتی»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید - شماره ۲.
 18. معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر فرهنگ نما، چاپ یازدهم.
 19. نصیری، مرتضی. (1389). «جزوه‌ی مقدمه اسناد بازرگانی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.