نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی ، پژوهشگر گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه،مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،تهران ،ایران

چکیده

با آغاز روند جهانی‌شدن در منطقه غرب آسیا، از سال 2004 به بعد کشور امارات متحده عربی برای خروج از انزوا دست به تغییر در سیاست خارجی خود زد. این تغییر بر مبنای اصولی بنیادین همچون توجه به توسعه،اقتصاد و توجه به همسایگان  در امر سیاست خارجی بود.این کشور این اصول را با ابزاری به نام دیپلماسی اقتصادی در معنای استفاده از اقتصاد برای بالا بردن قدرت چانه زنی سیاسی در پیش گرفت ،یکی از مقاصد مهم این دیپلماسی امارات در سایه سیاست همسایگی، کشور قطر بود. امارات از این جهت قطر را انتخاب نموده که این کشور دارای یک ظرفیت بالقوه اقتصادی و همچنین توانایی ارتقاء جایگاه منطقه ای و فرا منطقه ای خود را داراست.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می توان دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر حاوی چه چالش ها و فرصت‌هایی است ؟تببین کرد.روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است.همچنین ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات ،کتاب ها و سایت های اینترنتی مطرح کرد.ازآنجاکه این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خود داری می گردد. شایان ذکر است که با بررسی و تحلیل اطلاعات موجود در زمینه دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی با قطر اینگونه برآورد شد که؛دو کشور از ظرفیت‌های مناسب سرمایه گذاری در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی و نظامی برخوردارند اما موانع سیاسی همچون نگرش اخوانی سیاست  خارجی قطر ،بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای  همچون عربستان سعودی  و دیگران درراستای چالش ها نقش آفرینی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of economic diplomacy of the United Arab Emirates in the MiddleEast (casestudy: Qatar)

نویسنده [English]

 • parham pourramezan

Ph.D. in Political Science, Researcher of Conflict and Cooperation in the Middle East, Middle East Center for Scientific Research and Strategic Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]


​With the beginning of the process of globalization in the West Asian region, from 2004 onwards, the United Arab Emirates changed its foreign policy to get out of isolation. This change was based on fundamental principles such as attention to development, economy and attention to neighbors in the matter of foreign policy. This country adopted these principles with a tool called economic diplomacy in the sense of using the economy to increase political bargaining power. One of the important destinations of this UAE diplomacy in the shadow of the neighborhood policy was the country of Qatar. The UAE has chosen Qatar because this country has a potential economic capacity and also has the ability to improve its regional and extra-regional position. Now, with this introduction, the main question of this research can be the economic diplomacy of the United Arab Emirates with Qatar. What challenges and opportunities does it contain? explained. The research method of this article is qualitative and with a descriptive and analytical approach. Also, articles, books and internet sites can be used as tools for collecting information. Since this research is practical It refrains from giving hypothesis. It is worth mentioning that by examining and analyzing the information available in the field of economic diplomacy of the United Arab Emirates with Qatar, it was estimated that the two countries have suitable investment capacities in cultural, economic and military dimensions, but political obstacles such as the attitude of the brotherhood of Qatar's foreign policy, Regional and extra-regional actors such as Saudi Arabia and others play a role in the challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic diplomacy
 • United Arab Emirates
 • Qatar
 • West Asia
 1. اسلامیان، مجتبی؛ حبیبی، رحمان. (1399). «اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا»، فصلنامه روابط خارجی، دوره 12.
 2. امامی،کاووس.(1398)، پژوهش در علوم سیاسی رویکردهای اثبات گرا، تفسیری و انتقادی ، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 3. پوررمضان، پرهام. (1401). «تحلیل تأثیرات توسعه کریدورهای ترانزیتی بر ارتقاء جایگاه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: کریدور جنوب به شمال)» ، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، دوره 5
 4. چاترجی، چالرز.(2020). دیپلماسی اقتصادی و سیاست گذاری های خارجی، مترجم ، پوررمضان، پرهام و پوررمضان، پرستش (1401).تهران ، نشر اندیشکده روابط بین الملل
 5. حیدری،محمد؛ انعامی علمداری ، سهراب.(1391). دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،مجله علوم سیاسی (دانشگاه آزاد کرج)،دوره 8،شماره20.
 6. عزیزیان،امید؛ جعفری،علی اکبر؛ رفیع ،حسین؛ کریمی،علی. (1402). «استراتژی سیاست خارجی محمد بن زاید؛ تهدیدات، ظرفیت‌ها و الزامات امنیتی ایران»،فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل،دوره13،شماره1.
 7. غلام نیا،هادی؛ پیرمحمدی،سعید. (1399). «تحول در سیاست منطقه ای امارات متحده عربی؛ رهیافت محمد بن زاید» ،فصلنامه آفاق امنیت ،دوره 13.
 8. محمودی کیا،محمد. (1402). «الگوی سیاست خارجی اخوانی قطر؛ زمینه‌های تاریخی، ابزارها و پیامدهای آن» ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه،دوره 30.