وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد قایمشهر، مازندران، ایران

چکیده

تا قبل از سپتامبر سال 2018 بسیاری از افراد در جهان تصور نمی کردند؛ روزی فرارسد که زمزمه های وقوع جرم در فضای ماورای جو طنین انداز شود و رسیدگی قضایی به آن، صلاحیت محاکم ملی و بین المللی و نوع جرائم تبدیل به چالشی برای حقوق‌دانان و فضانوردان شود. در سال 2018 خانم آن مک کلین فضانورد کارکشته از ایستگاه فضایی بین المللی توانست به حساب های بانکی همسرش در زمین دست پیدا کند و این شروع زمزمه هایی بر وقوع اولین جرم در فضای ماورای جو بود، هرچند در همان زمان ناسا اعلام نمود درباره این مسئله تحقیق خواهد کرد . بر اساس مکان جرم ارتکابی، محاکم کشور ثبت کننده شیء فضایی صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در فضای ماورای جو را خواهند داشت. محکمه دولت متبوع متهم و مجنی علیه نیز می تواند در شرایط خاص صلاحیت خودش را برای رسیدگی به این جرائم احراز کند. صلاحیت واقعی محاکم نیز باتوجه‌به نوع جرم ارتکابی احراز خواهد گردید. این موارد در تعیین صلاحیت محاکم توسط این تحقیق مدنظر قرار گرفته خواهد شد. در روزهای اخیر بارها ایستگاه فضایی بین المللی اعلام کرده است که برای برگزاری تورهای یک ماهه به فضا با هتل و از طریق موشک آماده است. جهان در حالی برای توریسم فضایی و امکان زندگی در فضای ماورای جو آماده می شود و سفرهایی فضایی زیادی در حال رخ دادن هستند که همچنان بحث درباره وقوع جرائم در خارج از جو زمین و صلاحیت محاکم بسیار زیاد است و همچنین قوانین و مقررات در این باره کافی نیستند. علی الخصوص که مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور هم در صورت وقوع جرائم طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی در پی بررسی حقوق کیفری حاکم بر سفرهای توریستی فضایی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، همچنین صلاحیت محاکم کیفری در هنگام وقوع جرم در فضا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Basics of Determining the Jurisdiction of the Courts in Dealing with Crimes Committed in Space Tourist Trips

نویسنده [English]

 • Marzieh Karami

Ph.D. Student of International Law Qaemshahr Azad University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Before September 2018, many people in the world did not think that the day would come when whispers of crime echoed in the atmosphere beyond the atmosphere and the judicial process, the jurisdiction of national and international courts and the type of crime would become a challenge for lawyers and astronauts. In 2018, Ms. Anne McClain, an astronaut from the International Space Station, was able to access her husband's bank accounts on Earth, and this was the beginning of whispers about the first crime in outer space, although at the same time NASA announced that it would investigate the matter . Based on the location of the crime committed, the courts of the country registering the space object will have jurisdiction to deal with the crime committed in the space beyond the atmosphere. The court of the accused and the perpetrator may also qualify to deal with these crimes in certain circumstances. The actual jurisdiction of the courts will also be determined by the type of crime committed. These will be considered in determining the jurisdiction of the courts by this investigation. In recent days, the International Space Station has repeatedly announced that it is ready to hold month-long tours of space by hotel and by rocket. The world is preparing for space tourism and the possibility of living in Beyond the atmosphere, and there are many space trips that continue to be discussed about crimes outside the Earth's atmosphere and the jurisdiction of the courts, as well as the laws and regulations on this matter are not enough. Especially since the country's internal laws and regulations will also be dealt with in case of crimes under the Islamic Penal Code. The present study, with a descriptive - analytical approach, seeks to examine the criminal law governing space tourist travel and the laws and regulations governing it, as well as the jurisdiction of criminal courts when a crime occurs in space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space tourism travel
 • Space beyond the atmosphere
 • Court jurisdiction
 • Space tourism

OPEN ACCESS

©2023 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 1. امین زاده، الهام؛ علاقه بند حسینی، یونس؛ سعیدی، محمد. (1393). موافقت‌نامه امداد و نجات فضانوردان و کنوانسیون ثبت اشیای فضایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 2. پور بافرانی، حسن. (1381). ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق بین‌الملل، مجله آموزش عالی قم، دوره 4، شماره 12.
 3. کوشا، سهیلا. (1393). حقوق امنیت فضایی، چ1، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
 4. مقتدر، هوشنگ. (1370). «صلاحیت دولت ها و انواع آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 26.
 5. میر محمد صادقی،حسین؛ ایزدیار، علی. (1392).  «صلاحیت مبتنی برتابعیت مجنی علیه» ، نشریه آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 5.
 6. میرمحمد صادقی، حسین. (1376). «صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرایم بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی،شماره 8.
 7. نواده توپچی، حسین. (1393). حقوق بین‌الملل فضا، چ3، تهران، انتشارات خرسندی.