نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ،گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه،مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،تهران ،ایران

10.48309/jlps.2024.426680.1105

چکیده

با پایان یافتن جنگ سرد و شکل گیری مفاهیمی نوین در نگرش دولت –ملت ها به عرصه روابط بین الملل در یک نگاه ارزیابانه می توان مطرح کرد مسائل زیست محیطی به عنوان یک عنصر ارتقاء دهنده سیاست خارجی مطرح است ،با توجه به همین امر ،محیط زیست در اذهان ملت –دولت ها تبدیل به یک رهیافت عملی با توجه به آموزه های نظری گردیده است.امروزه بسیاری از منازعات میان دولت ها ،ریشه ای مبتنی بر سیاست های زیست محیطی دارد.منطقه خلیج فارس نیز به دلیل داشتن موقعیت راهبردی منحصر بفرد ، دچار نگرش های خاص ژئوپپلتیک زیست محیطی گردیده است که در این امر نقش 6 دولت عضو شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این مقاله را می توان ،سیاست های زیست محیطی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چگونه تبیین می شود؟مطرح کرد.شایان ذکر است روش پژوهش این مقاله به صورت کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی است که از طریق فیش برداری، اطلاعات در حوزه ی مقالات،کتاب ها و سایت های اینترنتی جمع آوری گردیده است. از آنجا که این پژوهش کاربردی است از دادن فرضیه خودداری می گردد.در پایان می توان ذکر کرد که با تحلیل اطلاعات ، عدم تطابق برنامه های توسعه با سیاست های زیست محیطی، فقدان آینده نگری،بازیگری سیاسی این شورا به عنوان چالش و ارتقاء امنیت زیست محیطی منطقه ای،ثبات در اقتصاد محیط زیست ،عدم استفاده سیاسی از عنصر زیست محیطی به عنوان نمونه هایی از چالش ها و فرصت ها بیان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the environmental policies of the Gulf Cooperation Council countries in the light of environmental security theory; Lessons for Iran

نویسنده [English]

  • parham pourramezan

پژوهشگر ،گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه،مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،تهران ،ایران

چکیده [English]

With the end of the Cold War and the formation of new concepts in the attitude of the government-nations to the field of international relations, in an evaluative view, it can be said that environmental issues are considered as an element that promotes foreign policy, considering this, the environment Living in the minds of the nation-states has become a practical approach with regard to theoretical teachings. Nowadays, many conflicts between states have their roots based on environmental policies. The Persian Gulf region is also because of its unique strategic position. , has suffered from specific environmental geopolitical attitudes, in which the role of the 6 member states of the Persian Gulf Cooperation Council is increasingly important. Now, with this introduction, the main question of this article can be the environmental policies of the Gulf Cooperation Council countries. How is Fars explained? It is worth noting that the research method of this article is qualitative with a descriptive and analytical approach, which has been collected through surveying, information in the field of articles, books and internet sites. Since this research is practical, we refrain from giving hypotheses. In the end, it can be mentioned that with the analysis of information, the incompatibility of development plans with environmental policies, the lack of foresight, the political acting of this council as a challenge and the promotion of security Regional environment, stability in environmental economy, lack of political use of environmental element as examples of challenges and opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Environment
  • Iran
  • Persian Gulf Cooperation Council
  • Middle East