وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس حقوق ثبت مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، قم، ایران

10.48309/jlps.2024.1.3

چکیده

هر چند مقررات «دادرسی اداری» در ابتدا برگرفته از آیین دادرسی مدنی بوده است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص دعاوی اداری، آیین دادرسی در محاکم اداری در کشورهای دارای حقوق نوشته به تدریج به سمت یک استقلال نسبی حرکت نموده است و می تواند در صورت رعایت برخی اصول و قواعد مربوطه به دادرسی عادلانه، ابزاری مؤثر در جهت حمایت از حقوق و آزادی های افراد جامعه به شمار آید. لذا آن چه که در این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته آن است که با وجود این که دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است و قانون اساسی نیز ضمن پذیرش حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه صالح قانونی در اصول متعدد یک سری از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد شناسایی و تضمین قرار داده است، اما شناخت این مراجع در ضرورت بازنگری در شیوه آیین دادرسی مراجع مذکور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و بایستی ابتدا ساختار و وظایف این مراجع تبیین و سپس نسبت به اعمال اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در شیوه دادرسی آن ها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Acquaintance with the special authorities of administrative proceedings

نویسنده [English]

 • Seyyed Mohsen Razavi Asl

Ph.D. of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Lecturer on registration law of Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran

چکیده [English]

Although the provisions of "administrative procedure" were originally derived from civil procedure, but due to the special characteristics of administrative lawsuits, the procedure in administrative courts in countries with written rights has gradually moved towards a relative independence and can be Observance of some principles and rules related to fair trial is an effective tool to protect the rights and freedoms of people in the society. Therefore, what was investigated in this research, which was done in a descriptive-analytical and library method, is that despite the fact that administrative proceedings are one of the important and new areas of proceedings and the constitution also accepts the right Litigation and referral to a competent legal court has recognized and guaranteed a series of principles of fair and just proceedings in numerous principles, but the recognition of these authorities in the necessity of revising the method of procedure of the said authorities is extremely important and should be first He explained the structure and duties of these authorities and then proceeded to apply the principles of fair and just proceedings in their proceedings

کلیدواژه‌ها [English]

 • Administrative proceedings
 • administrative authorities
 • procedural rules
 • fair proceedings
 1. احمدی، کاظم. (1396). «هیئت نظارت در پرتو اصل دادرسی منصفانه»، ماهنامه پژوهش ملل، دوره 2، شماره 18.
 2. اسدی، لیلا سادات. (1386). «سیاست افتراقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و راهبردهای آن»، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، سال 12، شماره 47.
 3. اسدیان، احمد ؛ سالاریان، جهانبخش. (1397). «دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصه بین­المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی»، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم‌انسانی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 18، شماره 5.
 4. امامی، محمد ؛ استوار سنگری، کوروش. (1391). حقوق اداری، ج2، تهران، انتشارات میزان.
 5. امامی، محمد ؛ شاکری، حمید. (1396). «نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری»، فصلنامه قضاوت، شماره 89.
 6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1370). ترمینولوژی حقوق، چ5، تهران، انتشارات گنج دانش.
 7. حبیبی، بهنام. (1389). تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، تهران، انتشارات مجد.
 8. حسینی، سیده لطیفه. (1393). بررسی مفهوم دادرسی عادلانه، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان: دفتر مطالعات نظام­سازی اسلامی.
 9. حیدری، سیروس. (1396). «اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 2.
 10. خسروی، احمد ؛ رستمی، ولی. (1392). «الگوی مناسب برای تدوین قانون آیین دادرسی اداری در ایران و ضرورت آن؛ نظام فرانسوی یا انگلیسی؟»، فصلنامه پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 2.
 11. دهخدا، علی‌اکبر. (1385). فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 12. رستمی، ولی ؛ آقایی طوق، مسلم ؛ لطفی، حسن. (1388). دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، انتشارات گرایش.
 13. رستمی، ولی ؛ خسروی؛ احمد. (1392). «امکان­سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری (با توجه به ماهیت و ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری)»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 64.
 14. زارعی، محمدحسین ؛ آزیتا محسن­زاده. (1394). «نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره 72.
 15. زارعی، محمدحسین ؛ محسن­زاده، آزیتا. (1393). حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بورکراسی وبری (مجموعه مقالات اندیشه­های حقوق اداری)، چ2، تهران، انتشارات مجد.
 16. ساباتوچی، داریو (1379)، «اوردالی (آزمایش ایزدی یا آیین ور)»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجله کانون، شماره 17، اسفندماه 1378 و فروردین ماه 1379.
 17. شعبانی، یاور. (1396). «چیستی مراجع شبه­قضایی در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره 3.
 18. شمس، عبدالله. (1385). آیین دادرسی مدنی، ج12، تهران، انتشارات میزان.
 19. شمس، عبدالله. (1392). آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، چ21، تهران، انتشارات دراک.
 20. شمس، عبدالله. (1394)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، چ35، تهران، انتشارات دراک.
 21. شیرزاد، امید. (1395). «بررسی جایگاه سیاست­های کلی نظام در دادرسی اداری»، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال 4، شماره 14.
 22. صدرزاده افشار، سید حسن. (1380). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
 23. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر. (1387). حقوق اداری تطبیقی، حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، چ2، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 24. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر. (1387). حقوق اداری، چ14، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 25. طجرلو، رضا ؛ تقوی، زین­العابدین ؛ پشت دار، حسین. (1394). «نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 17، شماره 49.
 26. فضائلی، مصطفی. (1387). دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین­المللی، چ2، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
 27. فلاح­زاده، علی محمد ؛ علیدادزاده، روح­الله. (1395). «نقد دادنامه شماره 170/86 مورخ 20/3/86 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با هیأت­ها مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور»، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره 17.
 28. فلاح­زاده، علی محمد؛ علیدادزاده، روح­الله. (1398). «نظارت قضایی بر آرای مراجع مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 10، شماره 2.
 29. فلاح­زاده، علی­محمد. (1392). «تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران»، فصلنامه پؤوهش حقوق عمومی، سال 15، شماره 41.
 30. کاتوزیان، ناصر (1392)، اثبات و دلیل اثبات، چ8، تهران، انتشارات میزان.
 31. کریمی، عباس ؛ تقی­زاده، ابراهیم ؛ رحیم مختاری (1391). «اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی»، دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره 2.
 32. کریمی، عباس ؛ رضائی­نژاد، همایون. (1391). «تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه­های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری»، مجله علمی- پژوهشی حقوق خصوصی، دوره 9، شماره 1.
 33. گلدوست جویباری، رجب ؛ اشرفی، محمود؛ ناظریان، حسین.  (1391). «صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم کیفری در حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 58 ، دروه 15، شماره 2.
 34. الماسی، نجادعلی ؛ حبیبی درگاه، بهنام. (1391). «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، دوره 17، شماره 58.
 35. مدنی، سید جلال­الدین. (1368). آیین دادرسی مدنی، چ2، تهران، انتشارات گنج دانش.
 36. مرادخانی، فردین ؛ مولائی، آیت. (1396). «عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری»، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال 8، شماره 15.
 37. مرادی، قاسم. (1397). «اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال 2، شماره 4.
 38. مسعودی­نیا، محمد ؛ اسدپور کندلجی، رسول. (1396). «قلمرو و صلاحیت مراجع شبه قضایی در حقوق ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 10، شماره 1.
 39. مشهدی، علی. (1395). «تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت­های تشخیصی در پرتو ماده 64 قانون دیوان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 74.
 40. مشهدی، علی. (1397). «مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال 20، شماره 59.
 41. ملکوتی هشجین، سید حسین. (1393). «تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال 11، شماره 40.
 42. منصوری، سعید. (1391). «تأثیر تراضی بر انجارف از صلاحیت ذاتی و اثر رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح ذاتی»، ماهنامه قضاوت، مهر، آبان و آذر ماه، شماره 78.
 43. میرحسینی، سید حسن و محمود عباسی. (1378). حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات حقوقی.
 44. میرداماد نجف­آبادی، سیدعلی. (1390). «نیم­نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن»، فصلنامه معرفت حقوقی، سال 1، شماره 2.
 45. نجابت­خواه، مرتضی ؛ افشاری، فاطمه ؛ موسوی­زاده ، سید شهاب­الدین. (1396). «آسیب­شناسی ساختار و صلاحیت­های مراجع اختصاصی اداری در حقوق ایران»، دو فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، شماره­ 77 و 78.
 46. هاشمی، سید محمد. (1383). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات میزان.
 47. هداوند، مهدی ؛ آقایی طوق، مسلم. (1389).  دادگاه­های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه و آیین­های دادرسی منصفانه، چ1، تهران، انتشارات خرسندی.
 48. الهی­منش، محمدرضا ؛ رئیسی نافچی، نیره. (1396). «تحلیل اوردالی از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری و تطبیق آن با قسامه»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره­ 12.
 49. واعظی، سید مجتبی. (1392). «مطالعه تطبیقی معیارهای صلاحیت دادرس اداری در ایران و فرانسه»، دو فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 1، شماره 1 (شماره پیاپی 97).