سردبیر


دکترابراهیم متقی استاد تمام علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

استاد علوم سیاسی

سردبیر


دکتر رسول نوروزی فیروز دکتری روابط بین الملل، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

روابط بین الملل

مدیر مسئول


دکتر عباس سهراب زاده گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

استادیار علوم سیاسی

  • a.sohrabzadehgmail.com
  • 09183416383

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور جوچن اسمیت موسسه الهیات Evangelische، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

استاد الهیات، اخلاق و فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کلاوس وون استوش گروه الهیات تطبیقی، دانشگاه پادربورن، پادربورن، آلمان

پروفسور الهیات تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور پیر لوری Ecole Pratique des Hautes Etudes، پاریس، فرانسه

استاد معارف اسلامی، عرفان مسلمان; باطن گرایی اسلامی; نظرات قرآن

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید بهمن خدادادی پژوهشگر فوق دکتری در حقوق کیفری، آلمان

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترمحمدرضا حکاک زاده استادیارحقوق بین الملل،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران.

استادیارحقوق بین الملل عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مصطفی ملکی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور،ایران

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

  • mmostafapnu.ac.ir
  • 09188426801

مدیر داخلی


سجاد مؤمنی گروه حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی

مدیر مسئول


دکتر سامی سجادی فر گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران

دانشیار شیمی آلی