نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق،گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش،ایران.

چکیده

عدم ارائه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می‌تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارائه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارائه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می‌شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز معمولاً سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسئولیت می‌شود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب‌کننده مواد، تولیدکننده تلقی می‌شود. در حقوق ایران مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‎باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت‌هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی‌احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسئولان داروخانه در ارائه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه‌گر مسئولیت حرفه‌ای داروخانه‌ها و دراگ‌استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف‌کنندگان ضامن شناخته شده و مسئول جبران خسارات وارده بر آنها می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Civil liability arising from the concealment of drug harms in Iranian law with a view to British law

نویسنده [English]

 • Marzieh Babazadeh Namini

Master of Law, Private Law, Islamic Azad University, Kish International Branch, Iran.

چکیده [English]

Failure to provide information or to provide a lot of information can be negative and deterrent; therefore, the necessity of providing information is very important, and information must be provided that they are necessary, and the drug without it becomes a dangerous commodity. In English law and consumer rights protection law, the manufacturer of the final product is usually the one who takes responsibility as the manufacturer. But the manufacturer of the defective component is responsible for the damage caused by the resulting defective product, as well as the person composing the material, is deemed by the manufacturer. In Iran's law, the responsibility for compensating the consumer is determined by the responsible authority of the person or legal person, whether private or public, which has caused the user to enter the damage and harm. This research uses a descriptive-analytic method to study the comparative study of civil liability caused by the actuarial disadvantages of drugs in Iranian law with a view to English law. The results show that the civil liability of Iran and the UK are apparently different. In England, unlike Iranian law, deliberately and unwittingly, they are two independent lawsuits for civil liability. Compensation for mistakes, misdemeanors and neglect the pharmacists' offices in the delivery of medicines are subject to the responsibility of the insurance professional of pharmacy and drag companies, according to the doctor's dossier. According to the Teshibod rule, pharmacists are known as guarantors for consumers and are responsible for compensating them for damages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil Liability
 • Drug Abuse
 • Iran Law
 • English Law
 1. ابدالی، مهرزاد. (1391). «بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا»، مجله حقوقی دادگستری، ش 78.
 2. اعظمی چهار برج، حسین و علی‌اکبر فرح‫زادی. (1392). «مسئولیت کادر درمانی غیرپزشک». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 62.
 3. امامی، سید حسن. (1389). حقوق مدنی، ج 1، چ بیست و ششم، تهران، انتشارات اسلامیه.
 4. امامی، سید حسن. (1354). «مسئولیت مدنی»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، تهران، ش 1، چاپ کیهان.
 5. امامی، سید حسن. (1354). «مسئولیت مدنی»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، تهران، ش 1، چاپ کیهان.
 6. بهرامی احمدی، حمید. (1390). قواعد فقه، ج 2، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 7. پایدار، حبیب‌الله. (1378). چرا انسان متعهد و مسئول است؟ ج 1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 8. جابری، عصمت الله. (1386). حقوق مصرف‌کننده، چاپ اول، تهران، انتشارات دادیار.
 9. جعفری برزیان، فاطمه؛ وحدتی‌شبیری، سید حسن. (1394). مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات کالا در حقوق ایران و انگلیس، ج 1، چاپ اول، تهران، ناشران، هوشمند تدبیر، موسسه پارسا مبتکر گام اول
 10. جعفری تبار، حسن. (1375). مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران نشر دادگستر.
 11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376). «مسئولیت قراردادی»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 1.
 12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1376). ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، ذیل واژه مسئولیت مدنی انتشارات گنج دانش.
 13. حسینی نژاد، حسینقلی. (1370). مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
 14. حسینی، مینا. (1391). «حقوق مصرف‌کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی در آینه حقوق»، فصلنامه حقوق پزشکی، دوره ۶، شماره ۲۳.
 15. حکمت نیا، محمود. (1389). مسئولیت مدنی در فقه امامیه، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 16. حکمت نیا، محمود؛ عبداللهی ویشکایی، سمیه. (1390). «مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فرآورده‌های دارویی، حقوق اسلامی»، نشریه دوره 8، شماره 29 - شماره پیاپی 29.
 17. خزایی، علی؛ علیرضا باریکلو. (1390). «اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی بامطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه»، مجله‌ی حقوقی دادگستری، ش 76.
 18. ره پیک، حسن. (1388). حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، تهران، انتشارات خرسندی.
 19. السنهوری، عبدالرزاق. (1382). الوسیط، ‌(ترجمه سید مهدی داد مرزی و دانش کیا، محمدحسین) ج 1، بیروت، ج 3، عویدات، دیوان المطبوعات الجامعیه، انتشارات دانشگاه قم.
 20. شهیدی، مهدی. (1382). آثار قراردادها و تعهدات، چ دوم، تهران، انتشارات مجد.
 21. صادقی، محسن. (1386). «مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوئیس و ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 11، شماره 44.
 22. صالحی ذهابی، جمال. (1381). «مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین»، فصل‌نامه صنعت بیمه، پژوهشکده بیمه، سال هفدهم، شماره ۳.
 23. صالحی، حمیدرضا و محمود عباسی. (1393). «بررسی ماهیت تعهدات پزشکی و جلوه‌های آن در پرتو مطالعه تطبیقی». فصلنامه حقوق پزشکی 16.
 24. صالحی، حمیدرضا، محمود عباسی و محمدرضا فلاح. (1389). «ماهیت تعهدات پزشکی در پرتو مطالعه تطبیقی». فصلنامه حقوق پزشکی 14.
 25. صفایی، سید حسین و رحیمی. (1390). مسئولیت مدنی، ج 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
 26. صفایی، سیّد حسین و سیّد مرتضی قاسم‌زاده. (1387). حقوق مدنی اشخاص و محجورین. ویرایش چهاردهم. تهران: انتشارات سمت.
 27. صفایی، سید حسین. (1384). حقوق بیع بین‌المللی بامطالعه تطبیقی، چ اول، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 28. صفایی، سید حسین. (1375). حقوق مدنی و حقوق تطبیقی (مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌آور صغیر و مجنون)، ج اول، نشر میزان.
 29. طباطبایی، سید محمدکاظم. (1378). حاشیه مکاسب، ج 2، چاپ سنگی، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 30. علی پور، سحر. (1395). «ریسک مسئولیت و تأثیر آن بر قیمت دارو و فرآورده‌های دارویی»، مجله حقوق پزشکی، دوره ۱۰، شماره ۳۸.
 31. عمید زنجانی، عباسعلی. (1382). موجبات ضمان، چ اول، تهران. نشر میزان.
 32. عیسایی تفرشی، محمد و رحیم نژاد، فریده. (1394). «قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دوره 19، ش 3.
 33. قاسمی، حامد؛ خادی، پری. (1391). «مسئولیت خسارت وارده به مصرف‌کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری»، پژوهش‌های اقتصادی، دوره 12، شماره 2.
 34. کاتوزیان، ناصر. (1374). الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج 1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 35. کاتوزیان، ناصر. (1374). حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، تهران، نشردانشگاه تهران.
 36. کاتوزیان، ناصر. (1388). دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی: مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 37. کاتوزیان، ناصر. (1394). قواعد عمومی قراردادها، ج 4، انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
 38. کاتوزیان، ناصر. (1395). الزام‌های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 39. کاظمی، محمود. (1384). «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی». رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 40. کریمی، نسرین. (1389). «مسئولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون‌آلوده». فصلنامه حقوق پزشکی 14.
 41. کیا شمشکی، اکرم. (1392). «مسئولیت ناشی از عدم ارائه‌ی اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده (مطالعه تطبیقی)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 42. لطفی، اسدالله. (1393). سلسله مباحث فقهی، حقوقی مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات جاودانه، جنگل.
 43. الماسی، نجاد علی؛ میر­حسینی، مجید. (1389). «حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران»، فصل‌نامه حقوق خصوصی، سال هفتم، پردیس قم، دانشگاه تهران، ش17.
 44. مرتضی نصیری. (1384). حقوق قراردادها در اروپا: تشکیل، اعتبار، محتوای قرارداد، قرارداد و اشخاص ثالث با تطبیق در نظام حقوقی ایران، جلد 1، مترجمان: ولی‌الله احمدوند، مجید قربانی‌لاچوانی، اصغر محمودی، محمدباقر پارسا پور، تهران، نشر مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم.
 45. مرقس، سلیمان. (1992). الوافی فی شرح القانون المدنی، مبدأ اصلی، دانشگاه تهران. کتابخانه حقوق و علوم سیاسی، ج 1، چاپ 5، نشر زین الحقوقیه، قاهره، مصر.
 46. مهراب پور، داراب. (1387). «بررسی ماهوی حقوق مصرف‌کنندگان در حقوق انگلستان و ضرورت اصلاح کاستی‌های حمایتی از آنان در حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 48.
 47. هاشمی، سید احمدعلی. (1388). سیر تحولات نظری در مساله وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج قرارداد در حقوق فرانسه، فصلنامه رهنمون، سال هفتم، شماره اول و دوم.
 48. یزدانیان، علیرضا. (1379). قلمرو مسئولیت مدنی، چ اول، تهران، انتشارات ادب ستان.