نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم، ایران

چکیده

نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی جرم شناسانه و متکی به قانون در خصوص سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان ضروری است. باهدف کاهش آثار سوء بزه دیدگی بر شخص بزه دیده و جامعه و همچنین بازسازی و توان‌بخشی به این گروه‌های آسیب‌پذیر و نیز جلوگیری از تکرار بزه دیدگی آن‌ها در آینده، بررسی بین حقوق و قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در قانون آیین دادرسی و به‌تبع آن رویه‌ی قضایی داخلی، با حقوق و اسناد کیفری بین‌المللی به عمل می‌آید. چراکه به‌واسطه‌ی آسیب‌پذیر بودن این قشر امکان بزه دیده واقع‌شدن آن‌ها بیش از سایر گروهای جامعه است و بزه دیدگی آن‌ها به‌طورکلی تأثیرات بسیار عمیق و چندجانبه‌ای بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت. چراکه توجه قانون‌گذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به بزه دیدگی زنان با شرایط خاص متقابل و متأثر از یکدیگر بوده و خواهد بود. نتیجه‌ی پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته به همراه تجربه‌ی کیفری نظام‌های تقنینی، نشان می‌دهد، زنان بیش از مـردان در معرض بزه دیدگی قرار دارند، چراکه برمبنای الگوی هزینه و فایده که در جرائم نیز صـادق اسـت، مجرمـان تمایـل بیش‌تری نسبت به‌قرار دادن زنان در جایگاه بزه دیده، به‌واسطه‌ی نیروی جسمانی و توان مقابله‌ی فیزیکی کمتر نسبت به مردان دارنـد. علیرغم این‌که در بسیاری از کشورها، اقداماتی در جهت مقابله با بزه دیدگی زنان و حمایت از ایشان صـورت گرفتـه، امـا هنـوز ساختار قوانین جزایی عمدتاً برمبنای نقش اجتماعی مردان و با توجه کمتری نسبت به زنان تدوین‌شده اسـت و در ایـن میـان قوانین جنایی ایران، از این قاعده مستثنا نیست. هدف از طرح این پژوهش این است که در مجامع کیفری بین‌المللی تلاش شده است که با اتخاذ تدابیر حمایتی مراقبتی متنوع، کارآمد و مستمر، بزه دیدگی ثانویه را در زنان بزه دیده به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining legislative criminal policy regarding the victimization of women in the light of domestic and international documents

نویسندگان [English]

 • parniyan fallahian 1
 • mohammad ali kafaei far 2

1 Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Qom branch, Qom, Iran

2 Ph.D., Assistant Professor, Department of Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

چکیده [English]

The role of the victim and the supporting position assigned to it in Iran's criminal policy, on the one hand, reveals the deficiencies in Iran's laws in the field of protection for all types of victims, and on the other hand, it reveals the necessity of providing special facilities in this field.. Since there has not been a comprehensive investigation in this field, a comprehensive review and logical criminological analysis based on the law regarding "Iran's legal criminal policy regarding the victimization of women" is necessary. With the aim of reducing the effects of abuse on the victim and the society, as well as the reconstruction and rehabilitation of these vulnerable groups and also to prevent the repetition of their victimization in the future, a review between the rights and protective laws of abused women in the procedural law And according to that, domestic judicial procedure is implemented with international criminal laws and documents. Because due to the vulnerability of this group, it is possible for them to be victimized more than other groups in the society, and their victimization will generally have very deep and multifaceted effects on the mental health of the society.Because the attention of domestic legislators and international institutions to the victimization of women with special conditions has been and will be mutual and will be affected by each other. The results of the researches and investigations carried out along with the criminal experience of the legislative systems show that women are more vulnerable to victimization than men, because according to the cost-benefit model, which is also true in crimes, criminals are more inclined to commit crimes. By placing women in the victim position, due to their physical strength and physical resistance, they have less power than men. Despite the fact that in many countries, measures have been taken to deal with the victimization of women and to support them, but still the structure of criminal laws is mainly based on the social role of men and with less attention than women, and among them, the criminal laws of Iran, is not an exception to this rule. The purpose of this research is that in international criminal forums, efforts have been made to minimize secondary victimization in victimized women by adopting diverse, effective and continuous care support measures

کلیدواژه‌ها [English]

 • legislative criminal policy
 • victimization of women
 • domestic documents
 • international documents
 1. اشتریان، کیومرث. (1396). سیاست‌گذاری عمومی‌ ایران‌، تهران، نشر میزان،‌ چاپ‌ دوم‌.
 2. برجس‌، آن‌ ولبرت‌؛ رگر، چریل‌؛ رابرتس‌، آلبرت‌ آر. (1395). بزه دیده‌ شناسی‌؛ نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه‌ دکتر حمیدرضا ملک‌محمدی، نشر میزان‌، چاپ‌ اول‌.
 3. رنجبران، قاسم‌؛ دبیرزاده، الهه‌. (١٣٩٨). خشونت‌ بر زنان در قوانین‌ کیفری ایران و اسناد بین‌المللی. چاپ دوم. نشر فرهنگ‌ شناسی‌.
 4. شیری، عباس. (1397). سیاست‌گذاری جنایی درباره حقوقِ بزه دیدگان. سیاست‌گذاری عمومی، 4(1)
 5. علیزاده جواهری، سید میلاد؛ شیخ‌الاسلامی، عباس؛ کوشا، جعفر. (١٤٠٠). حمایت‌ کیفری از زنان در پرتو کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ حقوق بشردوستانه‌ و چالش‌های کلی‌ نظام حقوقی‌ ایران در الحاق به‌ آن‌ها. تحقیقات حقوقی‌ بین‌المللی‌، ١٤(٥٤)،
 6. لازرژ، کریسـتین‌. (1396). درآمدی بر سـیاسـت‌ جنایی‌، ترجمه‌ علی‌ حسـین‌ نجفی‌ ابرندآبادی ‌، تهران، انتشارات میزان‌، چاپ‌ ششم.
 7. لعلی، عاطفه؛ معظمی، شهلا؛ (1396). سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه دیدگی زنان، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار، دوره سوم - شماره 1
 8. محمدی، مسلم‌. (١٣٩٢). زن از دیدگاه اسلام و فمینیسم‌. چاپ دوم. زائر آستان قدس.
 9. نجفی‌ ابرندآبادی، علی‌ حســین‌. (1396). «ســیاســت‌ جنایی‌»، مندرج‌ در: دانشــنامه‌ علوم‌ جنایی‌، به‌ کوشــش‌ دکتر امیرحسین‌ نیازپور، تهران، نشر میزان‌، چاپ‌ اول‌.