نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
مقاله پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
تبیین سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه دیدگی زنان با توجه به اسناد داخلی و بین المللی

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.1

چکیده
  نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص‌یافته به آن در سیاست جنائی ایران ازیک‌طرف کمبودهای موجود در قوانین ایران درزمینه ی حمایت از انواع بزه دیدگان را آشکار می‌سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش‌بینی تأسیسات ویژه‌ای را در این زمینه آشکار می‌سازد. از آنجائی که در این زمینه تحقیق جامع‌ومانعی صورت نگرفته است، بررسی همه‌جانبه و تحلیل منطقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق خصوصی
بررسی نقض غیر مستقیم حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

سجاد حسنی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 17-27

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.2

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام می‌شود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
واکاوی و آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران

پرنیان فلاحیان؛ محمدعلی کفایی فر

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 28-38

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.3

چکیده
  قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق بین‌الملل
بررسی روش های حل تعارض قوانین در حقوق موضوعه ایران

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 39-49

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.4

چکیده
  تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی حقوق خصوصی
نقش و جایگاه وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران و فرانسه

زهرا رحیمی؛ رضا رشیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 50-59

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.5

چکیده
  مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران

هادی محمدپوری صوری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 60-70

https://doi.org/10.48309/jlps.2023.1.6

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقاط اشتراک و نقاط افتراق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نواقص ژنتیکی در حقوق ایران با نگاهی به فقه امامیه است.یافته‌ها نشان می‌دهد از در بسیاری کشورها برای جبران این نوع خسارات، مسئولیتی جدا از مسئولیت عمومی مدنی شکل‌گرفته است.اما در حقوق داخلی، در دکترین موجود، اجماعی در عدم‌کفایت قواعد عمومی مسئولیت در ...  بیشتر