نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق ، گرایش حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات ایلام، ایران

چکیده

در نظام حقوقی ایران، به‌رغم قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نهاد نقض غیرمستقیم حقوق مالکیت فکری و مسئولیت ناشی از آن باهدف حمایت مطلوب‌تر شکل‌گرفته و توسعه‌یافته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی انجام می‌شود. نقض غیرمستقیم عبارت است از خطایی که هرچند مستقیماً نقض حق فکری را به دنبال ندارد، اما مقدمات آن را فراهم آورده، سبب وقوع نقض گشته و موجب تحمیل مسئولیت بر کسی می‌شود که رکن مادی نقض حقوق فکری را مرتکب نشده است. حقوق مالکیت فکری عاملی مهم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، تقویت مبانی حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند تعیین نسبت حقوقی میان حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری خارجی است. نظام حقوق مالکیت فکری متشکل از کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف است که مهم‌ترین آن‌ها موافقت‌نامه تریپس است که به‌عنوان حداقل استاندارد بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری عمل می‌کند و نظام حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری که متشکل از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه است که امروزه عامل مهمی در تنظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند. مالکیت فکری به‌عنوان مصداقی از سرمایه خارجی در تعاریف سرمایه خارجی موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته می‌شود. سرمایه خارجی بودن مالکیت فکری مستلزم آن است که از حمایت‌های ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. استانداردهای حمایتی ارائه‌شده در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بالاتر از تریپس است و با عنوان تریپس پلاس ذکر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the indirect violation of intellectual property rights in Iranian law and international documents

نویسنده [English]

 • sajjad hasani

Master of Laws, Private Law Department, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Ilam, Iran

چکیده [English]

In Iran's legal system, despite the general rules of civil liability, the institution of indirect infringement of intellectual property rights and the resulting responsibility has been formed and developed with the aim of better protection. In this research, it is done with a descriptive analytical method. Indirect infringement is a mistake that, although it does not directly lead to the infringement of intellectual rights, but provides the prerequisites for it, causes the infringement to occur and imposes responsibility on someone who has not committed the material element of the infringement of intellectual rights. Intellectual property rights are an important factor in attracting foreign direct investment, strengthening the foundations of intellectual property rights to attract foreign investment requires determining the legal ratio between intellectual property rights and foreign investment. The intellectual property rights system consists of various international conventions, the most important of which is the TRIPS Agreement, which serves as the minimum international standard for the protection of intellectual property rights, and the international investment law system, which consists of bilateral investment treaties and regional and bilateral free trade agreements, which are an important factor in regulating foreign investments today. Intellectual property is recognized as an example of foreign capital in the definitions of foreign capital of investment agreements. Foreign capital of intellectual property requires that it benefit from the protections provided in investment agreements. The protection standards provided in investment agreements are higher than TRIPS and are referred to as TRIPS Plus

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual property rights
 • foreign investment
 • bilateral investment treaties
 1. بادینی، حسن. (1392). فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
 2. جعفرخانی، احسان. (1392). «مسئولیت غیرمستقیم ناشی از نقض کپی‌رایت در اینترنت و قانون حاکم»، دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
 3. پیلوار، رحیم. (1390).« نظریه‌ی کار به‌عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره‌ی5.
 4. شبیری زنجانی، حسن؛ نجفی، حامد. (1390). « مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره‌ی 15 ، شماره‌ی4.
 5. نایب زاده، شهناز. (1386). « حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری»، مجله تدبیر، شماره 18.
 6. صادقی، محمود؛ نجفی، حامد؛ مدنی، مهسا. (1392). «آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام ، اختراعات»، مجله‌ی حقوق دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، سال چهل و سوم، شماره‌ی 1.
 7. نوروزی، علیرضا. (1381). حقوق مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپار.
 8. قاضی‌زاده، محمدرضا. (1392). «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع»، دانشگاه شهید بهشتی، رساله‌ی دکتری.
 9. فطرس، محمدحسن؛ نجار زاده نوش‌آبادی، ابوالفضل. (1390). « اثرات حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد کشورها»، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 1 و 2 .
 10. کریمی، محمدحسین؛ کریمی، عباس. (1397). «مقایسه‌ی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه»، دانش حقوق مدنی، سال7، شماره2 .
 11. هداوند، مهدی. (1384). «حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین‌المللی لیسانس»،  مجله تدبیر، شماره 185.
 12. کاتوزیان، ناصر. (1386). اموال و مالکیت، چاپ هجدهم، تهران،: نشر میزان.
 13. تند هوش، هومن؛ حاجی حیدری، نسترن ؛ نجمائی، منصور. (1383). « شیوه‌های ارزش‌گذاری دارائی‌های معنوی در فرآیند سرمایه‌گذاری»، مجله تدبیر شماره 151.
 14. الهی منش، محمدرضا ؛ مرادی اوجقاز، محسن. (1392). حقوق کیفری ، اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، چاپ . اول