نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم، ایران

چکیده

قابل ذکر است که؛ با بررسیهای به عمل آمده حاصل گردید که هر چند در زمینه حقوق زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفته و کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است. اما تاکنون به طور مستقل و جامع پژوهشی به بررسی (آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری) نپرداخته است، و در پژوهش های پیشین به طور پراکنده و محدود به این موضوع پرداخته شده است؛ و از این رو در خصوص موضوع مورد بررسی هنوز با خلاء پژوهشی مواجه هستیم؛ که این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را توجیه می نماید. یافته های پژوهش، نشان داد که حمایتهای قانون کیفری از حقوق زنان در قالب موارد زیر قابل بررسی است: تأخیر در اجرای مجازات؛ معافیت از تحمل دیه در جرایم خطای محض (معافیت زن از پرداخت دیه در جرایم خطای محض)؛ حمایت کیفری از زنان در صورت ترک نفقه و حمایت کیفری از زنان در باب ادای شهادت. همچنین؛ خلاء های قانونی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران در قالب موارد زیر قابل بررسی است: حقوق زنان در باب تناسب سن مسئولیت کیفری با واقعیت (سن مسئولیت کیفری مطلق و نسبی؛ مسئولیت کیفری تدریجی در فقه و قوانین داخلی)؛ عدم وجود حمایتهای قانونی لازم در باب خشونت های خانگی اعمال شونده بر زنان و خلا های قانونی در قوانین شکلی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and pathology of women's rights in Iran's criminal justice system

نویسندگان [English]

 • parniyan fallahian 1
 • mohammad ali kafaeifar 2

1 Master's student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Qom branch, Qom, Iran

2 Ph.D., Assistant Professor, Department of Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

چکیده [English]

It is noteworthy that; Through the investigations, it was found that although extensive research has been done in the field of women's rights and many books and articles have been written. However, so far, no independent and comprehensive research has been conducted to examine (the pathology of women's rights in the criminal justice system), and in previous researches, this issue has been addressed in a scattered and limited manner; And therefore, we are still facing a research gap regarding the subject under investigation; This justifies the necessity of conducting the present research. The findings of the research showed that the protections of the criminal law for women's rights can be examined in the form of the following cases: delay in the execution of punishment; Exemption from bearing dowry in crimes of pure fault (exemption of women from paying dowry in crimes of pure fault); Criminal protection for women in case of leaving alimony and criminal protection for women in the case of testifying. also; The legal gaps of women's rights in Iran's criminal justice system can be examined in the form of the following: women's rights regarding the proportionality of the age of criminal responsibility with reality (age of absolute and relative criminal responsibility; gradual criminal responsibility in jurisprudence and domestic laws); Absence of necessary legal protections regarding domestic violence against women and legal gaps in formal laws

کلیدواژه‌ها [English]

 • justice
 • Criminal Justice
 • Women
 • legal protection
 • Legal vacuum
 1. ابراهیمی، جعفر و فرزانه صالحی. (1390). «بررسی مقایسه­ای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه­دار»،مطالعات جامعه­شناسی، دوره 4، شماره 13.
 2. اسفندیاری، علی‌اصغر؛ مهدی پدرام و صادق مجدم. (1392). «اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز)»،مطالعات زنان، شماره 37.
 3. اسمخانی اکبری نژاد، هادی و بهرام اصل فتاحی. (1392). «اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه‌دار»،زن و مطالعات خانواده، دوره 5، شماره 20.
 4. بنایی، نازی و محمد عسگری. (1392). «تأثیر آموزش مهارت­های مقابله با فشار روانی بر کیفیت زندگی زنان خانه­دار»،دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، دوره 14، شماره 1، پیاپی 51.
 5. تاج­الدین، محمدباقر و لیلی رحمتی والا. (1393). «رسانه ملی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، (موردمطالعه: زنان سرپرست خانوار منطقه 18 تهران)»،مطالعات راهبردی زنان، سال 17، شماره 65.
 6. حبیب پور گتابی، کرم؛ حسین نازک­تبار و رضا فرج­تبار. (1391). «مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه­دار در شهر ساری»،مطالعات راهبردی زنان، سال 15، شماره 58.
 7. خلوتی، ملیحه. (1388). «بررسی میزان توانمندی زنان خانه­دار و عوامل مؤثر بر آن در شهر شیراز 1386»،فصل­نامه پژوهش اجتماعی، دوره 2، شماره 4.
 8. سازمان برنامه‌وبودجه کشور. (1397).شاخص‌های ‌اصلی ‌بازار ‌کار دوره‌ی ‌1384 تا ‌1396، چاپ نخست، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری­های بین­الملل.
 9. شریفی، الهام؛ سعید رهایی و مسعود راعی. (1396). «عدالت سنجی شغل خانه­داری زنان»،آموزه­های فقه مدنی، شماره 15.
 10. صادق زاده، رقیه. (1396). «وابستگی به شبکه­های اجتماعی مجازی در زنان خانه­دار، مطالعه کیفیِ موردی»،فرهنگ، جامعه و رسانه، دوره 15، شماره 22.
 11. صادقی فسایی، سهیلا و زهرا میرحسینی. (1395). «فهم خانه‌داری در بستر نقش‌های جنسیتی، مطالعه کیفی در شهر تهران»،فصل­نامه علوم اجتماعی، شماره 73.
 12. عریضی، فروغ­السادات؛ منصور حقیقتیان و مرجان زرندی خالدی. (1390). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان خانه‌دار شهر اصفهان»،علوم اجتماعی شوشتر، شماره 12. 
 13. عقیلی نژاد، ماشاالله؛ سید محمد سید مهدی مجید گل­آبادی و سمیرا گودرزی دهریزی. (1391). «فراوانی اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در زنان خانه­دار»،مجله پزشکی دانشگاه تبریز، دوره 34، شماره 2.
 14. علوی زاده، امیر. (1387). «بررسی چگونگی اوقات فراغت زنان خانه‌دار در شهر کاشمر»،فصل­نامه جمعیت، شماره 63.
 15. فرهمند، مهناز؛ خدیجه حاتمی سروی و مرضیه محمدحسنی. (1395). «مقایسه سلامت اجتماعی، مهارت­های ارتباطی، قدرت تصمیم­گیری و عزت‌نفس در بین زنان شاغل و خانه­دار شهر یزد»،فصلنامه زن و جامعه، شماره 2.-165.
 16. فلاح زاده، حسین؛ مریم غفاری کیا؛ نعیمه کیقبادی و حسن سعادتی. (1393). «مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان شاغل و خانه­دار شهر شیراز در سال 1391»،طلوع بهداشت یزد، دوره 13، شماره 1.
 17. ویسی، هادی و اردلان زرندیان. (1388). «تبیین نیازهایِ آموزشیِ زیست‌محیطی زنان خانه­دار: مطالعه موردی زنان خانه­دار منطقه 12 تهران»،مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، شماره 2.