نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق گرایش حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق، گرایش حقوق بشر، دانشگاه مفید قم، قم ایران

چکیده

تعارض قوانین زمانی پیش می‌آید که یک رابطه خصوصی به‌واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در نظریه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می‌دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می‌داند. همچنین حقوق بین‌الملل خصوصی و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده‌اند. ازجمله آن‌ها می‌توان به‌قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بین‌الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می‌کند، از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش می‌آید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسائل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the methods of resolving the conflict of laws in Iran's subject law

نویسندگان [English]

 • zahra rahimi 1
 • Reza Rashidi 2

1 PhD student in private law, Azad University, Kermanshah branch, Kermanshah, Iran

2 Master of Laws, Human Rights, Mofid University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The conflict of laws occurs when a private relationship is related to the laws of two or more countries due to the intervention of two or more foreign factors. In legal theories and international conventions, two methods have been adopted to solve the said conflict. The first method, which is customary in principled or dogmatic method, prefers political considerations and interests of the country over legal requirements. The second method, which is termed as legal method or appropriate selection, considers the verdict that is scientifically suitable for any legal issue. Also, private international law and international conventions have incorporated several rules to resolve the conflict of laws. Among them, we can refer to the rule of conflict resolution with main and secondary communication factors, the rule of conflict resolution of laws with main and secondary communication factors, the rule of plural conflict resolution, the rule of alternative conflict resolution, the rule of dissociative conflict resolution and the rule of conditional conflict resolution. It is the laws and regulations that discuss the non-domestic legal relations of nationals of countries and how to apply legal regulations to these nationals in terms of the jurisdiction of laws and courts. One of the most important issues related to private international law is the conflict of laws that occurs when a private law relationship to The reason for the intervention of one or more foreign factors is related to two or more countries. In this research, we examine the general conflict of laws and the issues raised in the conflict of laws in Iran's private international law

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conflict of laws
 • governing law
 • personal circumstances
 • property
 • documents
 • contract
 1. الماسی، نجات علی. (1390). تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم، تهران.
 2. بهمنی، محمدعلی. (1386). درس داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 3. عمرانی، ابراهیم. (1391). «حق در حقوق ایران: قوانین اخلاقی یا قانون مصوب»، پایگاه تحلیلی خبری ایرنا، سخن هفته شماره 91.
 4. موسی قزوینی، غلامرضا. (1389). «وضعیت احاله یا تعارض منفی در حقوق ایران»، مجله حقوقی، شماره ٢١
 5. خمامی زاده، فرهاد. (1376). «تنوع قواعد حل تعارض، حقوق، حقوقی بین‌المللی»، شماره 21.
 6. گودرزی،مهدی. ( 1393 ). «بررسی وضعیت اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی» ،همایش ملی ایران و چالش‌های حقوقی بین‌المللی،مراغه.
 7. نصیری،مرتضی. ( 1383 ). حقوق تجارت بین‌الملل در نظام حقوقی ایران،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول.
 8. مردانی،محمد حسن. ( 1390 ). «شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران»،ماهنامه کانون وکلای دادگستری، شماره 23.
 9. شکری،فریده. ( 1392 ). «شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی خانوادگی»،فصلنامه تعالی حقوق،دوره جدید،شماره 2.
 10. سلجوقی، محمود. (1386). حقوق بین الملل خصوصی، جلددوم- تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها، چاپ چهارم،تهران،انتشارات میزان.
 11. مدنی، سید جلال‌الدین. (1378). حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، چاپ چهارم، تهران،انتشارات پایدار.