نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق گرایش حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق، گرایش حقوق بشر، دانشگاه مفید قم، قم ایران

چکیده

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین‌های اساسی به‌منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته موردتوجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را به‌صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته‌شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی ازجمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تعلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت‌های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم‌شناسی انتقادی موردبررسی قرارگرفته است و درنهایت به نوآوری‌های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانون‌گذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش‌بینی کرده، پرداخته‌شده است؛ و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی‌تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و ازجمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده حذف تبصره ماده 48 قانون فوق‌الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرائم ارتکابی و پیش‌بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع است. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تعلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role and position of the attorney in the criminal law of Iran and France

نویسندگان [English]

 • zahra rahimi 1
 • Reza Rashidi 2

1 PhD student in private law, Azad University, Kermanshah branch, Kermanshah, Iran

2 Master of Laws, Human Rights, Mofid University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The most important principles of a fair trial are the right to defense and the right to choose a lawyer, and one of the basic guarantees in order to realize the defendant's right to defense and apply the principle of equality of arms between the parties to the lawsuit is the defendant's benefit from a defense lawyer during the preliminary investigation and trial stages. The presence of a lawyer has been considered in all the past periods. Accordingly, in Article 35 of the Constitution, this matter has also been taken into consideration by the legislator. considered it subject to the prescription of the court, but the lawmaker in the Criminal Procedure Law of 2012 clearly stated the right to have a lawyer in all stages of the proceedings. The company of a defense lawyer is accepted in all the stages of the proceedings in the regulations of most countries of the world, and this right has undergone many changes in the laws before and after the revolution in our country. The criminal procedure approved in 1392 has been analyzed and evaluated with a comparative comparison with the French criminal law in different stages of the trial, including the stage under observation, the prosecutor's office and the court, and in other parts of the research, the position of the lawyer in human rights documents has also been examined from the point of view of critical criminology. And finally, the important innovations in the field of lawyer's intervention, which the legislator predicted for the first time in the said law, have been addressed; And at the end of this research, the Criminal Procedure Law of 1392, with all its problems and shortcomings, was much more progressive than the previous laws and better respected the defense rights of the litigants. Involving the lawyer in all crimes and predicting immunity for the lawyer during the defense process. This research, with the help of descriptive method, explains and analyzes the provisions and developments of Iran's criminal procedure law with the perspective of French law

کلیدواژه‌ها [English]

 • right to have an attorney
 • trial stages
 • France right
 • instruments of human rights
 • criminal procedure code
 1. آشوری، محمد. (1389). جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، چاپ اول، نشر گرایش.
 2. آشوری، محمد. (1392). آیین دادرسی کیفری، چاپ هفدهم، جلد اول، انتشارات سمت.
 3. تدین، عباس. (1394). قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ دوم، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 4. خالقی، علی. (1394). آیین دادرسی کیفری، چاپ 11، جلد 1، انتشارات شهر دانش.
 5. سلیمیان، ابوالفضل، دریای بغداد آبادی، سعید. (1394). «جایگاه نهاد وکالت در چارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 9.
 6. فضائلی، مصطفی. (1394). «حق داشتن وکیل در اسلام و حقوق بین‌المللی بشر با تأکید بر مرحله تحقیقات»، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 5.
 7. هاشمی، سید محمد. (1384). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.