وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد الهیات.گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با بررسی نظریات، رویه‌ها و قراردادهای داخلی بانکی و هم‌چنین بامطالعه قوانین و مقررات بانکی و قانون مدنی درمی‌یابیم که این نوع از قراردادها باآنکه در قانون مدنی تصریح نشده‌اند، دارای وجهه قانونی بوده و بر طبق ماده 190 قانون مدنی منعقدشده و معتبر می‌باشند و از سویی دیگر، بانک‌ها به اقتضاء ماهیت و با استفاده از موضع ضعف مشتری به هنگام انعقاد قراردادهای مذکور، شروط و تعهداتی را بر خریدار بار می‌نمایند که آن‌ها را از سایر عقود متمایز می‌سازد که در متن، وجوه تمایز مزبور به‌تفصیل بررسی می‌گردد و هم‌چنین در انتها درمی‌یابیم که ذکر قراردادهای فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید توهم انحصاری بودن آن را پیش آورد، به‌عبارت‌دیگر انعقاد چنین قراردادهایی درصورتی‌که مخالف گزاره‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در جوامع خارج از نظام بانکی منع نمی‌گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه‌ای به‌ویژه قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است.یافته‌ها: منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Installment Sales in the Banking System Without Usury and Its Doubts

نویسنده [English]

 • Hadi Mohammadpouri Suri

Master of Theology, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: In the current research, by examining the theories, procedures and internal banking contracts, as well as by studying the banking laws and regulations and the civil law, we find that these types of contracts, although they are not specified in the civil law, have a legal face and according to Article 190 of the law Civil contracts are concluded and valid, and on the other hand, according to the nature and using the customer's position of weakness when concluding the said contracts, banks impose conditions and obligations on the buyer that distinguish them from other contracts, which are mentioned in the text, the differences It is examined in detail and we also find out at the end that the mention of installment sales contracts in the law of usury-free banking operations should not create the illusion of its monopoly, in other words, the conclusion of such contracts is prohibited in societies outside the banking system if it is not against the propositions of public order and good morals. does not turnResearch method: The current research method is analytical-descriptive of applied type and using laws and regulations and library resources, especially banking laws and regulations.
Findings: The meaning of installment sale is the transfer of the same thing at a known price, otherwise, all or part of the said price is received in equal or unequal installments on the due date or due dates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Installment sales
 • Interest-free banking
 • Credit
 • Banking system performance

OPEN ACCESS

©2023 The author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

PUBLISHER NOTE

Sami Publishing Company remains neutral concerning jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

CURRENT PUBLISHER

Sami Publishing Company

 

 

 1. اکبری، میثم. (1391). «تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی»، نشریه الهیات و علوم اسلامی، دانش حقوق مدنی (علمی – پژوهشی) مقاله 6، دوره 1، شماره 2.
 2. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید. (1387). حقوق تعهدات، ج 1، چ 1، نشر میزان-دادگستر.
 3. ایزانلو، محسن. (1382). شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، چاپ اول، ناشر شرکت انتشار، تهران.
 4. بهرامی احمدی، حمید. (1390). حقوق تعهدات و قراردادها، تهران: انتشارات دانشگاه امام. صادق (ع) چاپ یکم.
 5. جبعی العاملی، زین‌الدین. شهید ثانی. (1983). الروضه البهیه، جلد 3، داراحیا التراث العربی، بیروت، چاپ دوم.
 6. سماواتی، حشمت‌الله، (1380)، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، ناشر خط سوم.
 7. شعبانی، قاسم. (1385). تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات.
 8. شهرآبادی، ابوالفضل. (1374). «طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران»؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 9. شهیدی، مهدی. (1389). «پیرامون فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی» مجله تحقیقات حقوقی، ش 11 و 12.
 10. صفایی، سید حسین. (1386). قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم جلد 2، انتشارات میزان، تهران.
 11. طاهرى، حبیب‌الله. (1389). حقوق مدنى، چاپ دوم، جلد5، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران.
 12. عمید، حسن. (1388). فرهنگ فارسی عمید، تهران، نشر فرهنگ اندیشمندان، چاپ اول.
 13. کاتوزیان، ناصر. (1378). حقوق مدنی: معاملات معوض عقود تملیکی، چاپ هفتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 14. کاتوزیان، ناصر. (1386). اعمال حقوقی، ایقاع، چاپ دوازدهم، شرکت سهامی انتشار.
 15. هرورانی، حسین، مصطفی زه تابیان و مهدی هرورانی. (1389). نقدی بر بانکداری اسلامی و مطالعه آن در ایران و سایر کشورها و ارائه راهکارها و آینده آن؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام (ع).