نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی دانشگاه پیام‌ نور سنندج واحد سقز.سقز ایران

چکیده

زمینه و هدف: طبق یکی از اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی فقط در حدی که در مرحله نخستین رسیدگی شده می‌تواند در تجدیدنظر مطرح شود، لیکن این اصل گاهی به تجویز مقنن، مخدوش می‌شود. قاعده معروف «منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر» موجب می‌شود دادرسان دادگاه تجدیدنظر نتواند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارد. همچنین قاعده « منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی نخستین در مرحله تجدیدنظر» نیز گاهی بنا به مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث در مرحله بالاتر ممکن است مخدوش شود.روش: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و ازنظر روش، توصیفی و تحلیلی است و مبتنی بر توضیح، تبیین، تشریح و استدلال بر اساس مطالب استخراج‌شده از منابع است.یافته‌ها: طرح برخی دعاوی طاری ازجمله ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و تجویز رسیدگی ابتدایی به آن از سوی مقنن، بنا به برخی زایا، مصالح، فلسفه و اهدافی که قانون‌گذار در نظر داشته، موجب شده به نحو استثنائی از قواعد فوق عدول شود. آثاری ازجمله طرح برخی طواری دادرسی به‌تبع دعوی بدوی طاری مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر؛ مانند درخواست تأمین خواسته و درخواست دادرسی فوری از دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی ابتدایی این دادگاه به دعوی اعسار در دعاوی مدنظر و همچنین تجمیع و تأثیر متقابلی که دعاوی اصلی و بدوی مطروحه بر یکدیگر در رسیدگی توأمان به آن‌ها وجود دارد و نتایج آن، می‌تواند موجب توجیه تجویز مقنن در رسیدگی ابتدایی دادگاه تجدیدنظر باشد.نتایج: رسیدگیِ نخستینِ دادگاه تجدیدنظر به برخی دعاوی طاری، به‌صورت ماهیتی و بنا به تجویزِ قانون‌گذار، موجب می‌شود که برخی طواری دادرسی و آیین‌های ویژه رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ماهوی ندارد نیز در این مرجع قابلیت رسیدگی داشته باشد. علت و مبنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این‌گونه امور دو وجهه دارد: یکی اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح است و به‌تبع آن، دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی به این‌گونه طواری دادرسی است؛ همانند آنجا که تجدیدنظرخواه در پی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته یا دادرسی فوری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the criteria of litigants in the appeal stage

نویسنده [English]

 • Maryam Heydarizadi

Master of Laws, Private Law, Payam Noor University, Sanandaj, Saqoz branch, Saqoz, Iran

چکیده [English]

Introduction: In accordance with a fundamental tenet governing civil procedure law, the initiation of an appeal is constrained by the scope to which a matter was considered during the initial stage. However, legislative provisions at times introduce deviations from this principle. The well-established doctrine of "prohibition of new claims at the appellate stage" dictates that appellate judges are restricted to the issues and judgments of the lower court. Nevertheless, the rule concerning "restricting the participation of parties not originally involved in the lawsuit at the appellate stage" may, in some instances, be influenced by the potential interests and advantages associated with involving third parties at this higher level. Method: Considering the inherent nature of the subject matter and the research objectives, the present study adopts a qualitative approach, employing a descriptive and analytical methodology. It is rooted in the exposition, interpretation, and rationalization of materials extracted from pertinent sources. Findings: The filing of certain ambiguous lawsuits, including third-party interventions and their statutory preliminary hearings, is attributed to a variety of factors, interests, philosophies, and objectives envisioned by the legislator, leading to notable deviations from the aforementioned rules. These deviations manifest in various forms, including the design of specific procedures that result from primary lawsuits being elevated to the appellate stage. This includes applications for satisfaction of demands and urgent hearings before the Court of Appeals, along with the preliminary hearing of foreclosure claims in the cases under consideration. Moreover, the intertwined nature and mutual influence of the primary and underlying lawsuits in consolidated proceedings justify the legislator's prescription in the initial proceedings of the appellate court. Results: The Court of Appeals' initial review of certain ambiguous lawsuits, as mandated by the legislator, enables the establishment of specific procedures and special mechanisms to address issues devoid of a substantive aspect. This authority is granted on the basis of two primary considerations: first, the existence of an appeal claim, which confers competence upon the appellate court to handle such proceedings. This applies particularly in cases where the appellant, following their appeal, seeks to satisfy their demand or requests urgent proceedings in the appellate jurisdiction

کلیدواژه‌ها [English]

 • Counterclaim
 • third-party claim
 • additional claim
 • vague claims
 • main claim
 • appeal stage
 1. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر. (1386). دائره‌المعارف علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2.
 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ج 2، چ 1.
 3. زراعت، عباس. (1385). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، انتشارات خط سوم، چ 3.
 4. زراعت، عباس؛ فلاح نژاد، فاطمه؛ استادی مونا. (1388). آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانش‌پذیر، چ 1.
 5. شمس، عبدالله. (1382). آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، ج 2، چ 3.
 6. شمس، عبدالله. (1384)، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ج 3، چ 2.
 7. شمس، عبدالله، (1386). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، تهران، انتشارات دراک، ج 3، چ 9.
 8. غفاری، جلیل. (1384). آیین دادرسی مدنی (3)، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نو، چ 3.
 9. متین دفتری، احمد. (1381). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دوجلدی، تهران، انتشارات مجد ج 2، چ 1.
 10. معاونت آموزش قوه قضائیه. (1387). مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی.
 11. معین، محمد. (1360). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج 2، چ 4.
 12. مقصود پور، رسول. (1389). دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، تهران، انتشارات مجد.
 13. مهاجری، علی. (1387). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، ج 1، چ 1.
 14. مهاجری، علی. (1387). آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، انتشارات فکر سازان، چ 4.