نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد واحد ایلام

چکیده

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و محل زندگی، شرط وجود صفت خاص در یکی از زوجین. اکثریت فقها و حقوق‌دانان، زوجیت و محرمیت را مقتضای ذات نکاح می‌دانند. با این حال، در بسیاری از مصادیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد با توجه به جنبه های مختلف می توان اعتقاد داشت که قدر متیقن تمام این مباحث علقه زوجیت را به عنوان مقتضای ذات عقد نکاح به رسمیت شناسانده و تمکین، استمتاع، و حلیت وغیره از آثار عقد نکاح باشد، هر چند بعضا به اعتقاد برخی از فقها بعنوان مقتضای ذات نکاح معرفی شده اند. از سوی دیگر باید بررسی گردد که اگر زوجین بر خلاف مقتضای ذات عقد نکاح توافقی نمایند وضعیت شرط و اصل عقد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر آیا شرط و عقد هر دو باطل است و یا اینکه فقط شرط باطل بوده و اصل عقد صحیح می باشد. در پژوهش حاضر ضمن اثبات عدم صلاحیت این گونه شروط، به برخی نمونه‌های عینی و عملی آن اشاره شده و بر اساس روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مصادیق ناگوار ناشی از آنها ذکر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conditions of nullity and nullity of marriage contract in Iranian law and Shafi'i jurisprudence

نویسنده [English]

 • Sajjad Hasani

Master's degree in private law - Azad University, Ilam branch

چکیده [English]

Marriage is one of the contracts in which the rules regarding the conditions of the contract are current. Therefore, the conditions of the marriage contract have the same characteristics as stipulated in the general rulings. According to famous jurists, some of these conditions are correct and some are invalid. Some of these terms are disputed. In addition to examining the conditions included in the marriage contract, this research has examined and analyzed the controversial cases of the conditions included in the marriage contract from the perspective of Imamia and famous jurists. Some of these disputed conditions are: the condition of couples not remarrying, the condition of choosing housing and residence, the condition of having a special trait in one of the couples. The majority of jurists and jurists consider marriage and privacy to be the essence of marriage. But in many cases, there is a difference of opinion between them due to the conditions contrary to the nature of the contract. According to various aspects, it can be believed that Qadr Motaqeen considered all these marriage issues as necessary for the nature of marriage and agreed. And enjoyment, resolution, etc. are among the effects of the marriage contract, although sometimes, according to the belief of some jurists, it is introduced as a requirement of the nature of marriage. On the other hand, it should be checked that if the couple reaches an agreement contrary to the nature of the contract, what will be the condition and principle of the contract, in other words, it is both a condition and a condition. Is the contract invalid or only the condition is invalid and the principle of the contract is correct? . In the current research, while proving the ineligibility of such conditions, objective and practical examples have been pointed out and the unfortunate examples resulting from them have been mentioned based on the descriptive-analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

 • Condition
 • conditions of marriage
 • void conditions
 • marriage contract
 1. ابی زکریا محی‌الدین بن شرف النووی. (1410). کتاب المجموع شرح المهذب للشیرازی، نشر مکتبه الارشاد، صنعاء.
 2. اسلامی، مهدیه. (1393). «وکالت زوجه در طلاق از دیدگاه قانون جدید حمایت خانواده (1391)»، محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق.
 3. اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن. (1416). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، چ1،ج11.
 4. اکبری، میثم. (1391). «تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی»، نشریه الهیات و علوم اسلامی، دانش حقوق مدنی (علمی – پژوهشی) مقاله 6، دوره 1، شماره 2.
 5. امامی، سید حسن. (1390). حقوق مدنی (خانواده)،تهران، انتشارات میزان، ج 1،چ32.
 6. بخاری، محمد بن اسماعیل. (1411). صحیح بخاری، نشر دار ابن کثیر، دمشق، چ4.
 7. جلالی، سید مهدی. (1388). اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران بامطالعه‌ی تطبیقی،تهران، انتشارات خرسندی.
 8. الجوهری، اسماعیل بن حماد. (1411). الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، نشر دارالعلوم، بیروت لبنان، چ4.
 9. حلی، فخرالدین ابی طالب محمد «فخر المحققین». (1410). ایضاح الفوائد، نشر موسسه اسماعیلیان، چ1.
 10. الدمیاطیی، سید محمد شطا. (1971). اعانه الطالبین، نشر دارالاحیاء التراث العربی، بیروت- لبنان.
 11. صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله. (1395). حقوق خانواده، جلد اول (مختصر حقوق خانواده)، تهران، انتشارات میزان،چ46.
 12. طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز. (1406). المهذب (لابن البراج)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران،ج2،چ1.
 13. کاتوزیان، ناصر. (1391). حقوق خانواده، تهران، انتشارات میزان،ج1.
 14. ماوردی، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب. (1387). الاقناع فی الفقه الشافعی، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ج 1، چ 4.
 15. محقق داماد، سید مصطفی. (1389). بررسی فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، قم، مرکز نشر علوم اسلامی، ج1، چ7.
 16. محلاتی، محمد سروش. (1391). «ابهامات فقهی حقوقی وکالت زوجه در طلاق»، فصلنامه علمی حقوق اسلامی ، دوره 5، شماره 18.
 17. مغنیه، محمدجواد. (1421). الفقه علی المذاهب الخمسة، ۲ جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، ج2، چ10.
 18. مهر پور، حسین. (1395). مباحثی از حقوق زن از منظر: حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چ5.
 19. النسائی، احمد بن علی. (1420). سنن النسائی، با شرح جلال الدین سیوطی، برگرفته از برنامه معجم، نسخه سوم.
 20. هدایت نیا، فرج الله. (1391).« بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع»، دو فصلنامه علمی – ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)،دوره 17، شماره 56.
 21. واسطی زبیدی، محب الدین، سید محمد مرتضی. (1414). تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، ج20.