نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،تهران،ایران

چکیده

هدف: در داوری‌های بین‌المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابل‌تشخیص است. علی‌رغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان‌نشده است اما تمایز و تفاوت‌های قابل‌تأملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می‌کند که عامل مؤثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.
یافته‌ها: مرجع رسیدگی‌کننده به تجدیدنظر همان دیوان صادرکننده رأی است. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیم‌گیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره است و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت می‌گیرد.
تعارض منافع: بدین‌وسیله نویسنده تصریح می‌نماید که هیچ‌گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the annulment of the international commercial arbitration award at the appeal stage with a brief look at domestic law

نویسنده [English]

 • Shadi Ahmadi Fateh

M.Sc. in Law, Private Law, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: In international arbitration, three objecting techniques to the arbitral awards are distinguished as appeal, adjuration, and annulment. Although no particular definitions of the above-mentioned terms have been expressed through terminology, they have the profound distinctions and differences and it was unknown to the court as well as to the protesting party.
Findings: The reviewing authority is the same court which issued the verdict. Likewise, an appeal is based on both the legitimacy review of the decision-making process and a review of judgment merits which will be disposed in a higher court.
Conflict of Interest: The author declares no conflict of interest in the proposed study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arbitration
 • international arbitration
 • international commercial arbitration
 • objection to arbitral awards
 1. افتخار جهرمی، گودرز. (1378). «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوع ایران: دستاورد آن در حوزه داوری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27-28.
 2. امیرمعزی، احمد،1392 داوری بازرگانی بین‌المللی، چاپ اول، تهران، دادگستر.
 3. ایرانشاهی. (1389). «تابعیت رأی داوری»، مجله حقوقی بین‌المللی، ص ۲۲۵-۲۶۵.
 4. جاوید تاش، احمد. (1381). «موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری ایران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 5. جنیدی، لعیا. (1381). «دادگاه صلاحیت‌دار جهت ابطال رأی داور درداوری‌های بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، دوره 83، شماره3.
 6. جنیدی، لعیا. (۱۳۸۱). اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران.
 7. جنیدی، لعیا. (1387). «مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 4 ،137-159.
 8. جنیدی، لعیا. (1391). قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، تهران.
 9. دی ام لیو، جولیان، ای میستلیس، لوکاس، ام کرول، اسـتفان. (1391). داوری تجـاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه‌ی محمد حبیبی مجنده، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول.
 10. دی ام لیو، جولیان، ای میستلیس، لوکاس، ام کرول، اسـتفان،1391 داوری تجـاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه‌ی محمد حبیبی مجنده، قم، دانشگاه مفید، چاپ اول.
 11. رنجبران، مصطفی. (1377). «سخنی درباره مراکز داوری منطقه‌ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره 23.
 12. شریعت باقری، محمدجواد. (1380). «آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 36، 49-96.
 13. شیروی، عبدالحسین. (1378). «تنظیم قرارداد داوری باتوجه‌به قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران»، مجله مجتمع آموزش علی قم، شماره 3 .
 14. شیروی، عبدالحسین. (1385). «بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی»، مجله اندیشه‌های حقوقی، شماره 47.
 15. صفایی، سید حسن. (1385). حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، نشریه میزان، تهران، چاپ اول .
 16. کلانتریان، مرتضی. (1374). بررسی مهم‌ترین نظام‌های حقوقی در جهان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،تهران، انتشارات دانشگاه.
 17. لالیو، پیر. (1372). اجرای احکام داوری، ترجمه سوسن خطاطان، دفتر خدمات حقوقی شماره 13.
 18. الماسی، نجاد علی. (1390). تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم، تهران.
 19. مافی، همایون، پارسافر، جواد، «1391 دخالـت دادگاه‌ها در رسیدگی‌های داوری در حقوق ایرن»، فصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره هفده، شماره پنجاه‌وهفت.
 20. محبی، محسن. (1380). نظام داوری اتـاق بازرگـانی بین‌المللی، چـاپ اول، تهـران، اتـاق بازرگانی بین‌المللی، کمیته ایرانی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران.
 21. سلیمی، محسن. (1394) مقدمه‌ای بر داوری در دعاوی تجاری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، صفحه 47-64.
 22. محمدجواد شریعت باقری. (1380). «آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 36.
 23. نیک‌بخت، حمیدرضا. (1385). شناسایی و اجرای آراء داوری‌های تجاری بین‌المللی در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
 24. نیک‌بخت، حمیدرضا. (1390). داوری تجـاری بین‌المللی «آیـین داوری»، چـاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.