وزارت علوم، نورمگز، سیویلیکا، مگیران،...
حقوق کیفری و جرم شناسی
بررسی نقش و چالش های حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی شهرستان اردبیل)

میلاد جها نی جناقرد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 218-232

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.5

چکیده
  حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان امری بسیار مهم و غیرقابل‌انکار است. بر همین مبنا سیاست افتراقی درباره اطفال و نوجوانان، رویکردی حمایتی را در اتخاذ به پاسخ‌ها به همراه خواهد داشت. مددکاران اجتماعی و مشاوران به‌عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی و در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
بررسی ماهیت محرومیت و انفصال در نظام حقوقی ایران

اسماء صیدیوسفی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 233-247

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.3.6

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تطبیقی انفصال در نظام حقوقی ایران انجام‌شده است. ازآنجاکه این تحقیق حقوقی است لذا روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای است. در این پژوهش این سؤال مطرح شد که ماهیت و قوانین و مقرراتی در خصوص انفصال در نظام حقوقی ایران چیست. در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به ...  بیشتر

حقوق کیفری و جرم شناسی
مسئولیت عوامل مؤثر در جراحی در حقوق ایران با نگاهی به آموزه های فقهی

سجاد مؤمنی؛ فیروزه گراوندی؛ احمد خسروی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jlps.2021.1.1

چکیده
  زمینه: مسئولیت مدنی پزشک، به‌عنوان یکی از مقوله‌های موردبحث در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به ­سزا برخوردار است. مسئولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت ازنظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسئولیت پزشک را نیز با تکیه‌بر این دو قاعده توجیه نموده‌اند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...  بیشتر